Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY
Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu będąc po służbie w asyście sąsiada ujął nietrzeźwego kierującego pojazdem osobowym, powiadomił o zdarzeniu organy ścigania i przekazał nietrzeźwego funkcjonariuszom Policji.

7 kwietnia 2018 r. około godziny 17:00 do inspektora będącego po pracy zwrócił się o pomoc zaniepokojony i zdezorientowany sytuacją sąsiad, który poinformował go, że po ul. Odrzańskiej w podwrocławskiej miejscowości Czernica jeździ nietrzeźwy kierujący, który kilka minut wcześniej uszkodził ogrodzenie jednej z pobliskich posesji. Z powziętych informacji wynikało, że nietrzeźwy stwarza śmiertelne zagrożenia dla innych użytkowników drogi.

Inspektor wraz z ww. osobą niezwłocznie udał się we wskazany rejon. Jak się później okazało w pojeździe prowadzonym przez nietrzeźwego kierującego zgasł silnik i nie mógł on kontynuować dalszej jazdy.

Kierującym był około dwudziestoletni obywatel Ukrainy. Widząc idących w jego kierunku ludzi wydobył z pojazdu czteropak piwa oraz śrubokręt i próbował oddalić się od pojazdu.

Wobec zaistniałej sytuacji inspektor wezwał kierującego do zachowania spokoju i pozostania przy pojeździe do czasu przybycia Policji.

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY

Wobec niezastosowania się kierującego do polecenia, inspektor przy wsparciu mieszkańca Czernicy uniemożliwił kierującemu oddalenie się z miejsca zdarzenia i zabezpieczył kluczyki pojazdu. Następnie o zdarzeniu poinformował Policję.

Do przyjazdu funkcjonariuszy Policji, nietrzeźwy kierujący zachowując się agresywnie i wulgarnie wobec interweniujących próbował kilkukrotnie siłą oddalić się od pojazdu.

Po dotarciu na miejsce mundurowych, kierujący został przekazany im do dalszych czynności, a pojazd który prowadził odholowano na parking.

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY

 


2018-04-09

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu