Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

W nocy z 8 na 9 kwietnia 2018 r. inspektorzy z oddziału w Legnicy WITD we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na terenie Powiatu Bolesławieckiego. Celem działań była realizacja wpływających wniosków dotyczących oszustw na tachografach.

Już pierwsza kontrola potwierdziła zasadność zgłoszeń.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA
OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

W tachografie, zainstalowanym w zatrzymanym do kontroli pojeździe, znajdowała się nieważna karta kierowcy należąca do innego kierowcy. Kierujący nie rejestrował jazdy na swojej karcie. Dokładna analiza pobranych danych z tachografu i karty kierowcy wykazała poważne naruszenia dotyczące czasu jazdy przerw i odpoczynku.

Dnia 28.03.2018 r. kierowca prowadził pojazd łącznie przez 22 godzin i 53 minuty. Przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 13 godzin  i 53 minuty w stosunku do dopuszczalnego 9 godzinnego okresu.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

Kolejnego dnia przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 11 minut. Prowadził pojazd przez 7 godzin  i 41 minut, zamiast maksymalnie 4 godzin i 30 minut.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

Nie były to jedyne naruszenia u tego kierowcy, łącznie ujawniono ich ponad 30 na kwotę 19 000 zł.

W dwóch kolejnych zatrzymanych pojazdach sytuacja się powtórzyła. Jeden z kierowców jechał na karcie przedsiębiorcy, a kolejny na karcie syna przedsiębiorcy. Jak ustalono stwierdzone okoliczności miały na celu ukrycie rzeczywistego czasu jazdy kierowców i braku odpoczynków przy realizacji terminowych ładunków.

OSZUKIWALI NA TACHOGRAFIE - ZATRZYMAŁA ICH INSPEKCJA

Na kierowców nałożono mandaty karne, a wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne.


2018-04-09

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu