Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO

 

UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
.11 kwietnia 2018r. podczas prowadzenia czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 8 w okolicach Przerzeczyna Zdrój (powiat dzierżoniowski), inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy, w skład którego wchodziła naczepa – cysterna  służąca  do przewozu materiałów sypkich. W chwili zatrzymania do kontroli cysterna załadowana.

W toku kontroli kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego naczepy. W ramach współpracy z Wrocławskim Oddziałem Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, stwierdzono, że wobec kontrolowanego urządzenia ciśnieniowego wydano decyzję zabraniającą użytkowania z powodu stwarzania przez urządzenie realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
 Decyzja ta została wydana w związku z stwierdzeniem pęknięcia spoin na ramie pośredniej przed pierwszą osią prawej oraz lewej strony cysterny i  otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.
UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
UŻYCIE CYSTERNY STWARZAJĄCEJ REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
. W trakcie sprawdzenia stanu technicznego cysterny stwierdzono, iż uszkodzenie opisane ww. decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nie zostało usunięte, a samo urządzenie ciśnieniowe jest w dalszym ciągu eksploatowane. 

W wyniku kontroli miedzy innymi kierujący poniósł karę za użytkowanie ciśnieniowego urządzenia technicznego bez wymaganego dopuszczenia właściwego organu.


2018-04-12

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu