Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU
Od 14 do 16 maja br. odbyły się na Dolnym Śląsku kolejne międzynarodowe warsztaty, w ramach uczestnictwa Inspekcji Transportu Drogowego w organizacji międzynarodowej Euro Contrôle Route (ECR).

Euro Contrôle Route (ECR) to grupa europejskich służb kontroli ruchu drogowego, które współpracują w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, poprawy jakości wykonywanych usług transportowych oraz czuwają nad wykonywaniem przewozów drogowych w zgodzie z przepisami transportu drogowego, wspierając tym samym uczciwą konkurencję w transporcie drogowym.

Tematem warsztatów były Nowe sposoby manipulacji w tachografach - kontrola i wykrywanie".

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU
W otwarciu spotkania oraz w warsztatach uczestniczyli Pa Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Pan Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Pani Urszula Nowinowska, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora oraz Pan Dariusz Przybytniowski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU
W pierwszym dniu warsztatów, 40 przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego oraz 16 kontrolerów z państw europejskich tj. z Węgier, Czech, Irlandii, Niemiec, Holandii, Słowenii, Wielkiej Brytanii Belgii, i Polski, uczestniczyło w zajęciach teoretycznych dot. nowych sposobów manipulacji w tachografach i ich wykrywania w pojazdach ciężarowych. Wykłady w tym zakresie prowadzili specjaliści z Dolnośląskiego, Podlaskiego i Śląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU
Inspektorzy w ramach warsztatów przedstawili różne sposoby manipulacji w tachografach oraz metody ich wykrywania. Podsumowaniem części teoretycznej w pierwszym dniu warsztatów, były ćwiczenia prowadzone na symulatorach tachografów, pozwalające na samodzielne przyjrzenie się sposobom manipulacji, stosowanych oszustw w tachografach, a także użycia specjalistycznego sprzętu do ich wykrywania.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU
Drugi dzień warsztatów poświęcony był praktycznym kontrolom drogowym dotyczącym wykrywania manipulacji w tachografach prowadzonym przy autostradzie A4 oraz drodze S8.

Skontrolowano 34 pojazdy ciężarowe, podczas których ujawniono 3 niedozwolone urządzenia zakłócające pracę tachografu, a także 2 wyłączniki emulatorów AdBlue.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU

Inspektorzy skierowali pojazdy w których zostały wykryte niedozwolone urządzenia do serwisów gdzie zostały one zdemontowane.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ECR NA DOLNYM ŚLĄSKU

Wspólne kontrole były okazją do wymiany doświadczeń oraz wiedzy w zakresie praktycznego wykrywania naruszeń dotyczących niedozwolonych urządzeń w tachografach i emulatorach AdBlue.

Wykryte naruszenia zakończyły się nałożeniem mandatów na kierowców i wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców, których samochody posiadały niedozwolone urządzenia.

Wspólne międzynarodowe warsztaty wskazały na potrzebę wymiany doświadczeń oraz doskonalenie i zdobywanie wiedzy w powyższym zakresie. Wiedza w tym zakresie jest czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa na drogach całej Europy co daje możliwość skutecznego eliminowania z ruchu pojazdów, których kierowcy manipulują czasem pracy. 


2018-05-17

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu