Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„WIRTUALNA PODRÓŻ WĘGIERSKIEGO SZEFA”

„WIRTUALNA PODRÓŻ WĘGIERSKIEGO SZEFA”
17 maja 2018 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oddział terenowy w Jeleniej Górze prowadząc działania kontrolne na DK – 3 w miejscowości Jelenia Góra, zatrzymali do kontroli pojazd należący do węgierskiego przewoźnika, który przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 26 km/h. W trakcie kontroli  okazało się, że jest to najmniejszy problem kierującego. Kontrolujący inspektor analizując dane z tachografu, oraz karty kierowcy stwierdził, że kierujący Węgier, przejechał na swojej karcie pomiędzy Węgrami a miejscowością Lubań  tylko 537 kilometrów. Dokładna analiza wykazała, że brakujące ponad trzysta kilometrów kierowca przejechał używając karty swojego szefa. Tym samym kierowca odebrał tylko pięć godzin odpoczynku dobowego, zamiast dziewięciu godzin. Kierowcę ukarano mandatami  karnymi, zatrzymano drugą kartę, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne i na poczet stwierdzonych  naruszeń pobrano kaucję. Powyższa kontrola po raz kolejny potwierdza, że kierowcy pomimo wzmożonych kontroli Inspekcji Transportu Drogowego używają „drugiej karty”, a odbieranie odpoczynku odbywa się tylko „wirtualnie”. W tym miejscu należy wskazać, iż posługiwanie się kierowcy dwoma kartami kierowców może prowadzić do powstania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego ze względu na możliwość ukrywania ograniczeń wynikających z wymaganych przerw, oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.
„WIRTUALNA PODRÓŻ WĘGIERSKIEGO SZEFA”


2018-05-17

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu