Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA
W czwartek 4 października Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wraz z etatowym członkiem Zarządu Powiatu - Piotrem Marchewką oraz kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego Janem Kalfasem przekazał na ręce Wiesława Ziemianka – kierownika kłodzkiej jednostki Inspekcji Transportu Drogowego 500 sztuk opasek odblaskowych, które będą rozdawane szczególnie wśród dzieci, młodzieży ale  również i dorosłych. Opaski stanowią bardzo dobry sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy szczególnie po zmroku są słabo widoczni. Każdy kierowca dobrze wie, że pieszy, który z różnych powodów będzie zmuszony iść po zmroku poboczem jezdni, jest często słabo zauważalny. Na szczęcie nie każdy kierowca przekonuję się, co to znaczy jak w nocy niespodziewanie przed autem w czasie jazdy nagle "pojawi się" pieszy i gdzie często nie ma już czasu na reakcje...

         Opaski będą rozdawane m. in. podczas spotkań w przedszkolach, szkołach, przy kontroli autokarów ale także podczas codziennych służb inspektorów ITD na terenie powiatu kłodzkiego, co z pewnością przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA
RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA
RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

Opracował: kierownik OTK W. Ziemianek


2018-10-08

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu