Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


TRANSPORT ODPADÓW BEZ OZNAKOWANIA I ZGŁOSZENIA DO REJESTRU

TRANSPORT ODPADÓW BEZ OZNAKOWANIA I ZGŁOSZENIA DO REJESTRU
Pojazd, którym krajowy przewoźnik dokonywał transportu odpadów bez wymaganego oznakowania oraz zgłoszenia odpadów do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), został zatrzymany przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego na autostradzie A4.

24 października 2018 roku ok godz. 17:00 na 156 km autostrady A4 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, zatrzymali pojazd przewoźnika krajowego, którym przewożono 18 ton odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Nowego Targu do Wolsztyna.

TRANSPORT ODPADÓW BEZ OZNAKOWANIA I ZGŁOSZENIA DO REJESTRU

Inspektorzy podczas kontroli stwierdzili, że pojazd przewożący odpady nie posiada wymaganego oznakowania tablicami koloru białego na której umieszcza się napis „ODPADY”.

TRANSPORT ODPADÓW BEZ OZNAKOWANIA I ZGŁOSZENIA DO REJESTRU
Z dokumentacji okazanej przez kierującego dotyczącej przewożonego ładunku wynikało, iż frakcja transportowanych odpadów to tworzywa sztuczne - ok 80%, papier ok 10%, inne materiały kable, puszki, guma itp. ok 10%.

Weryfikacja uprawnień przewoźnika w elektronicznym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), potwierdziła, iż nie dokonał on zgłoszenia odpadów o kodzie 19 12 10 do transportu.

W trakcie kontroli kierujący oświadczył, że przedsiębiorca nie dopełnił formalności związanych z transportem odpadów ponieważ do momentu załadunku nie wiedział co będzie przewożone.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone wysoką karą pieniężną.


2018-10-25

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu