Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA

WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA
W wyniku porozumienia Pani Rektor-Prof. Dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, Pani Dziekan- dr Anna Krajewska-Smardz z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego Dariuszem Przybytniowski studenci Wyższej  Szkoły Prawa mają możliwość uczestniczenia w kontrolach realizowanych przez WITD Wrocław.

W trakcie tych ćwiczeń praktycznych studenci mogą dowiedzieć się więcej:

- Jak wygląda kontrola ciągnika siodłowego?

- W jaki sposób sprawdzić tachograf i sprawność hamulców?

- Jakie znaczenie ma przestrzeganie regulacji dotyczących czasu pracy kierowców?

Pierwsze ćwiczenie z cyklu spotkań odbyło się w dniu 25.10.2018 roku na Karwianach, gdzie przy bramkach Systemu Poboru Opłat na autostradzie A4 Studenci mieli okazję obejrzeć nowoczesną stację kontroli pojazdów oraz pracę Inspektorów jednostki. Zdobyta w ten sposób wiedza przyda się w pracy zawodowej m.in. w inspekcji transportu oraz w policji. Kolejny wyjazd następnej grupy z II roku BW już 31 października 2018r.

fotografie: Wyższa  Szkoła Prawa  

WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA
WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA
WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA
WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA
WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA
WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA
WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA


2018-10-26

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2018-11-19 15:12:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu