Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


UKRYTY ADR NA A4

UKRYTY ADR NA A4
6 lutego 2019 r. o godzinie 8 rano na 156 km autostrady A4 Dolnośląscy Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy przewoźnika krajowego nieoznaczony tablicami barwy pomarańczowej charakterystycznymi dla  jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne.

Pojazdem wykonywano krajowy transport drogowy rzeczy w relacji Tychy – Nowa Wieś Wrocławska.

W toku kontroli inspektorzy przeprowadzili inspekcję przestrzeni ładunkowej pojazdu w której, ku ich zdziwieniu, stwierdzono duży pojemnik do przewozu luzem zawierający 1370 kg ładunku towaru niebezpiecznego sklasyfikowanego zgodnie z  umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) numerem UN 3264 Materiał Żrący Ciekły, Kwaśny, Nieorganiczny, 8, III; (Aluminum Hydroxychloride).

Rodzaj przewożonego ładunku okazał się nie tylko zaskoczeniem dla kontrolujących lecz również dla kierującego, który w toku kontroli oświadczył, że nie miał pojęcia, że transport tego typu substancji obostrzony jest dodatkowym wymaganiami określonymi w  umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

W toku kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości.

- przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem (brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów)

- dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR; kierowca nie posiadał uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych.

- niewyposażenie jednostki transportowej w rozumieniu przepisów ADR przewożącej towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub wyposażenie tej jednostki w gaśnice niespełniające warunków określonych w przepisach ADR; gaśnice będące na wyposażeniu jednostki transportowej nie posiadały cech przejścia z wynikiem pozytywnym kontroli okresowej.

- niewyposażenie jednostki transportowej w rozumieniu przepisów ADR przewożącej towary niebezpieczne w wymagane wyposażenie ochronne lub awaryjne określone w przepisach ADR lub pisemnych instrukcjach; stwierdzono brak: płynu do płukania oczu, przenośne urządzenie oświetleniowe, łopaty, osłona otworów kanalizacyjnych, pojemnik do zbierania pozostałości.

Wobec powyższego zakazano kontynuacji przedmiotowego przewozu do czasu usunięcia nieprawidłowości a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

UKRYTY ADR NA A4
UKRYTY ADR NA A4
UKRYTY ADR NA A4
UKRYTY ADR NA A4
UKRYTY ADR NA A4
UKRYTY ADR NA A4


2019-02-07

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-02-07 14:13:53

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu