Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NA PODWÓJNYM GAZIE PRZEŁADOWANYM DOSTAWCZAKIEM

NA PODWÓJNYM GAZIE PRZEŁADOWANYM DOSTAWCZAKIEM
Nietrzeźwy kierujący w przeładowanym samochodzie ciężarowym do 3,5 tony to efekt typowania do kontroli patrolu motocyklowego Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

NA PODWÓJNYM GAZIE PRZEŁADOWANYM DOSTAWCZAKIEM
12 czerwca 2019 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach Wrocławia o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Działania miały na celu przeciwdziałanie patologiom związanym z przewozami ładunków o nadmiernym ciężarze pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz sprawdzenie stanu technicznego pojazdów.

NA PODWÓJNYM GAZIE PRZEŁADOWANYM DOSTAWCZAKIEM
Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się motocyklami ok. godziny 9-tej na ul. Średzkiej we Wrocławiu zatrzymali do kontroli drogowej pojazd ciężarowy marki Iveco o dmc do 3,5 tony.

Pojazd poddany został ważeniu przy użyciu wag samochodowych. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ładowności o pół tony.

NA PODWÓJNYM GAZIE PRZEŁADOWANYM DOSTAWCZAKIEM
Ogólne zachowanie kierującego pomimo braku wyczuwalnej woni alkoholu wzbudziło podejrzenie inspektora. 

Kontrola alkosensorem wykazała zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wobec powyższego stanu faktycznego, na miejsce kontroli wezwano patrol Policji. Szczegółowa kontrola trzeźwości przeprowadzona przez funkcjonariuszy Policji wykazała w pierwszym badaniu 0,3 mg/L czyli 0,6%o , w drugim badaniu 0,27 mg/L czyli 0,54 %o alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z tym stwierdzono popełnienie przestępstwa przez kierującego polegającego na prowadzeniu pojazdu samochodowego po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. 


2019-06-12

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-06-12 12:43:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu