Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOWOZY PRACOWNICZE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD

DOWOZY PRACOWNICZE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD
Różnica w sile hamowania na jednej osi autobusu wynosząca blisko 80%, wycieki płynów eksploatacyjnych, ubytki powietrza z układu hamulcowego, niesprawne oświetlenie w tym brak świateł stop, uszkodzone pasy bezpieczeństwa to najpoważniejsze z licznych usterka technicznych ujawnionych podczas dzisiejszej, porannej kontroli autobusów, którymi dowożono pracowników do centrum logistycznego w podwrocławskich Bielanach.

DOWOZY PRACOWNICZE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD
1 lipca br. w godzinach porannych, inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na przewozy pracowników do podwrocławskiego centrum logistycznego.

DOWOZY PRACOWNICZE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD
Celem przeprowadzonych działań było sprawdzenie stanu technicznego autobusów, wyposażenia oraz sprawdzenie trzeźwości kierujących i posiadanych przez nich uprawnień.

Inspektorzy weryfikowali stan techniczny pojazdów wykorzystując mobilną stację diagnostyczną.

DOWOZY PRACOWNICZE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD

Inspektorzy skontrolowali 35 autobusów należących do różnych przewoźników realizujących wskazane przewozy.

DOWOZY PRACOWNICZE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD
Stan aż dziesięciu autobusów wzbudził poważne zastrzeżenia. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne i w 6 przypadkach zakazali dalszej jazdy. Kontrole zakończyły się także wydaniem na kierujących łącznie 11 mandatów karnych oraz wszczęciem dwóch postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

DOWOZY PRACOWNICZE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD
Inspektorzy sprawdzili również trzeźwość kierowców. Wszyscy skontrolowani pomyślnie przeszli testy. Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kolejne kontrole w miejscach gdzie dowożeni są pracownicy.


2019-07-01

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-07-01 09:10:28

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu