Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI

KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI
Połowa bo 11 z 22 skontrolowanych autobusów miało poważne wady techniczne. W 7 przypadkach zakazano dalszej jazdy. To wyniki kontroli dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, która sprawdzała stan techniczny autokarów dowożących pracowników do zakładu produkcyjnego znajdującego się na terenie jednej z podwrocławskich stref ekonomicznych.

KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI
Kontrola została przeprowadzona 9 lipca w Biskupicach Podgórnych, po dowozie pracowników do jednego z zakładów produkcyjnych.

KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI
Inspektorzy wykorzystali w działaniach mobilną stację diagnostyczną, przez którą przejechało w sumie 22 autokary.

KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI
Kontrole ujawniły szereg nieprawidłowości. Poważne zastrzeżenia budził stan techniczny połowy skontrolowanych autobusów. Inspektorzy aż w 11 z 22 skontrolowanych pojazdów wykryli między innymi różnicę w sile hamowania na jednej osi wynoszącą ponad 85 %, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie skorodowaną ramą konstrukcyjną, niesprawne oświetlenie czy braki w wyposażeniu pojazdu.
KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI

Jeden z autobusów nie posiadał aktualnych badań technicznych, których ważność skończyła się dwa miesiące przed kontrolą.

KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI

Wykryte w 7 pojazdach wady skutkowały wydaniem zakazów dalszej jazdy. Po kontrolach inspektorzy nałożyli na kierowców 11 mandatów karnych. Wobec przedsiębiorców i osób zarządzających transportem wszczęto w sumie siedem postępowań administracyjnych.

KOLEJNE KONTROLE PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH I KOLEJNE POWAŻNE USTERKI
Wszyscy kierowcy pomyślnie przeszli testy na trzeźwość przeprowadzone przez ITD. Dolnośląska Inspekcja zapowiada dalsze kontrole w miejscach, do których autokarami dowożeni są pracownicy.


2019-07-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-07-09 11:11:03

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu