Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU

NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU
Ponad 40 skontrolowanych pojazdów, dwa przypadki jazdy na magnesie, brak uprawnień do kierowania pojazdem, używanie pojazdów bez ważnych badań technicznych, dwa przeładowane pojazdy, to niektóre z ujawnionych nieprawidłowości w ramach nocnych działań prowadzonych na terenie powiatu legnickiego przez Inspektorów TD.

W nocy z 15/16 lipca 2019 r. insp. z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kolejne działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierujących pojazdami samochodowymi oraz wykrywanie manipulacji na urządzeniach rejestrujących czas pracy kierowców.

W wyniku kontroli kilkudziesięciu pojazdów nie stwierdzono przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Ujawniono jednak dwa przypadki używania magnesów do zakłócania pracy tachografów rejestrujących czas pracy kierowców. Kierujący, w przypadku których stwierdzono używanie magnesów przewozili ładunek z Polski na Węgry. Ponieważ ładunki były terminowe i istniało ryzyko niedojechania na czas bez naruszeń, kierowcy woleli początkową część trasy przejechać na magnesach, rejestrując podczas jazdy „odpoczynek”. Kiedy usłyszeli na CB radio o prowadzonych działaniach, zdjęli magnesy przed punktem kontrolnym z czujników ruchu, rejestrują już prawidłowo swoje aktywności. Podczas czynności kontrolnych, kiedy ujawniono manipulacje, jeden z kierowców okazał inspektorom używany magnes, kolejny swój, używany wyrzucił w trawę.

NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU
NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU

Wskazane przypadki dotyczyły kierowców tej samej firmy transportowej. Jeden z nich prowadził 40 tonowy zestaw pojazdów bez ważnych uprawnień kategorii „C” , których termin ważności upłynął w maju 2019 r. Pomiar jego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu niewiele odstawał od stwierdzenia kierowania po spożyciu alkoholu, wynosił 0.09 mg/l (0,18 promila alkoholu we krwi). Przy wartość 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila alkoholu we krwi), popełniłby wykroczenie zagrożone utratą uprawnień do kierowania pojazdami.

W przypadku kolejnego zatrzymanego zestawu pojazdów stwierdzono, że zarówno w ciągniku samochodowym, jak i w naczepie, dnia 13 lipca upłynął termin ważności ich badań technicznych.

W wyniku dalszych czynności zatrzymano „busa” o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, którego ugięcie piór resorów wskazywało na jego przeładowanie. Pomiar jego rzeczywistej masy wykazał 4,41 tony, a więc o 0,91 t więcej niż było to dopuszczalne.

NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU
NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU

Następnym zatrzymanym pojazdem przewożono luzem „suchy beton”. Ładunek nie był zabezpieczony plandeką. Waga pojazdu wynosiła 27,2 tony, a jego dopuszczalna masa całkowita 24 tony.  Przewożono o 3,2 tony więc, niż było to dopuszczalne. Kierowca nie posiadła przy sobie prawa jazdy, ponieważ zostało ono już zatrzymane przez funkcjonariuszy policji.

NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU
NOCNE DZIAŁANIA ITD NA DOLNYM ŚLĄSKU

Podczas prowadzonych działań stwierdzono kilka przypadków naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym dotyczących skrócenia odpoczynku dziennego i jazdy ciągłej. Ponadto ujawniono naruszenia dotyczące stosowania urządzeń rejestrujących, w zakresie braku kraju rozpoczęcia i zakończenia dziennych okresów pracy kierowcy  i braku wpisów manualnych, dotyczących okresów, kiedy kierowca znajdował się po za pojazdem i nie używał tachografu.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców, osób zarządzających transportem w ich przedsiębiorstwach oraz załadowcy przeładowanego pojazdu ciężarowego. Kierowców ukarano mandatami karnymi.


2019-07-16

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-07-16 11:12:22

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu