Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KOLIZJA CIĘŻARÓWKI Z NADZIEMNĄ KŁADKĄ

KOLIZJA CIĘŻARÓWKI Z NADZIEMNĄ KŁADKĄ
O około 0,6 m wysokości więcej, niż było to dopuszczalne miał pojazd, który zahaczył o  przejście nadziemne przy ulicy Pocztowej w Legnicy. O zaistniałej sytuacji poinformował pieszy przechodzący w tym czasie przez kładkę.

W sobotę 31.08.2019 r. w godzinach rannych do KMP w Legnicy zadzwonił zdenerwowany pieszy, który był świadkiem kolizji pojazdu ciężarowego, przewożącego na skrzyni ładunkowej uszkodzoną ciężarówkę, z przejściem nadziemnym. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku szybkiej interwencji policji pojazd został zatrzymany. Sprawę w zakresie kontroli drogowej  przekazano inspektorom z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

KOLIZJA CIĘŻARÓWKI Z NADZIEMNĄ KŁADKĄ
KOLIZJA CIĘŻARÓWKI Z NADZIEMNĄ KŁADKĄ
KOLIZJA CIĘŻARÓWKI Z NADZIEMNĄ KŁADKĄ

Ciężarówka przewożąca uszkodzony pojazd została skierowana na najbliższy punkt kontrolny ITD, gdzie można było sprawdzić jej faktyczne parametry. Samochód z ładunkiem o dopuszczalnej wysokości 4 m w rzeczywistości miał 4,59 m. Długość kontrowanych pojazdów wynosiła 16,7 m przekraczając o 0,2 m dopuszczaną dla tego typu zespołu pojazdów.

KOLIZJA CIĘŻARÓWKI Z NADZIEMNĄ KŁADKĄ

Jak ustalono, przewóz realizowała firma z okolic Lublina. Ładunek miał być przewieziony z Niemiec
do Pabianic. Kierowca w trakcie czynności okazał zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, które  nie było właściwym do realizacji przewozu ładunku o takiej wysokości. Kierujący wjechał do Legnicy pojazdem ważącym  ponad 24 tony naruszając zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12. Kierujący tłumaczył, iż wybrana trasa miała być alternatywną do autostrady A4, na której są niższe wiadukty.

Za stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy ukarali kierowcę mandatem. Dużo poważniejsze konsekwencje finansowe grożą przewoźnikowi. Wobec przedsiębiorcy toczy się postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary za wykonywanie przewozu bez wymaganego zezwolenia.

Ponieważ zatrzymany pojazd został rozładowany i ustała przyczyna nieprawidłowości, pojazd dopuszczono do dalszego ruchu. O zaistniałej sytuacji poinformowany został zarządca drogi, który oceni uszkodzenia wiaduktu.

KOLIZJA CIĘŻARÓWKI Z NADZIEMNĄ KŁADKĄ


2019-09-02

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-09-02 10:23:01

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu