Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PROWADZIŁ POJAZD PO SPOŻYCIU ALKOHOLU MIMO WCZEŚNIEJSZEJ UTRATY UPRAWNIEŃ

PROWADZIŁ POJAZD PO SPOŻYCIU ALKOHOLU MIMO WCZEŚNIEJSZEJ UTRATY UPRAWNIEŃ
Nietrzeźwy kierowca przeładowanego dostawczaka, który stracił wcześniej prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, wpadł ponownie w ręce współpracującego patrolu inspekcji transportu drogowego i policji. 

9 marca około 7.00 rano, patrol składający się z funkcjonariusza kłodzkiego oddziału dolnośląskiej inspekcji transportu drogowego oraz funkcjonariusza ruchu drogowego świdnickiej policji zatrzymał do kontroli pojazd marki Iveco, który sprawiał wrażenie przeładowanego.

PROWADZIŁ POJAZD PO SPOŻYCIU ALKOHOLU MIMO WCZEŚNIEJSZEJ UTRATY UPRAWNIEŃ
Od kierowcy kontrolujący, zażądali okazania prawa jazdy, jednakże ten oświadczył, że uprawnienia zostały mu zatrzymane w 2018 r. za jazdę po spożyciu alkoholu i do dnia kontroli nie zdążył go ponownie uzyskać.

W związku z powyższym kontrolujący dokonali badania stanu trzeźwości kierującego. Niestety wynik był pozytywny tj. 0,34 mg/l czyli 0,75 promila w wydychanym powietrzu co oznacza, iż kierowca poza zarzutem przestępstwa polegającym na kierowaniu pojazdem mimo cofnięcia mu uprawnienień, otrzyma również zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

PROWADZIŁ POJAZD PO SPOŻYCIU ALKOHOLU MIMO WCZEŚNIEJSZEJ UTRATY UPRAWNIEŃ
W trakcie czynności kontrolujący poprosili aby przebywający w kabinie w trakcie kontroli pasażer, posiadający odpowiednie uprawnienia przejechał na znajdującą nieopodal wagę samochodową, która wykazała, iż pojazd pomimo określonej w dowodzie rejestracyjnym dopuszczalnej masie całkowitej na poziomie 3500 kg, w rzeczywistości ważył 3940 kg. Co ciekawe w dowodzie rejestracyjnym wskazano dopuszczalną ładowność 215 kg, a więc mając na uwadze dwie osoby w kabinie praktycznie nie można już było przewozić ładunku, tak aby pojazd nie został przeładowany.

Kierującego ukarano mandatem karnym w związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, natomiast w pozostałych kwestiach sprawę  rozstrzygnie Sąd.

 


2020-03-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-03-09 12:05:28

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu