Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipUSŁUGI ELEKTRONICZNE

"E- Urząd" jest centrum informacji o sprawach urzędowych, które mogą być załatwiane drogą elektroniczną. 
Jako pierwsi w Polsce m.in. udostępniamy mozliwość dokonania płatności za pośrednictwem internetu, czy skorzystania z możliwości zapisu działalności i generowania w przyszłosci sprawozdań przez doradców DGSA poprzez dedykowane im narzędzie informatyczne.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu rozwija wciąż funkcje Systemu Elektornicznej Obsługi w Urzędzie. Informacje o kolejnych sprawach mogących być załatwiane przez internet, będziemy publikować sukcesywnie.  

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP) 

Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Inspektoracie. Usługa ta uruchomiona została na platformie ePUAP, gdzie, udostępnione zostały następujace usługi:

1. Odwołania i zażalenia

2. Pismo ogólne do urzędu       

3. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek      

5. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie https://epuap.gov.pl /qvgm1917kj/SkrytkaESP 

PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA  - PayByNet 

Usługa umożliwia uregulowanie płatności drogą elektroniczną. Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z systemem Krajowej Izby Rozliczeniowej, PayByNet finalizuje płatności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w weekendy. 

Atutem dokonania płatności drogą elektroniczną jest m.in. brak konieczności osobistej wizyty w urzędzie w celu wniesienia opłaty, mozliwość uzyskania dowodu dokonania zapłaty, który dla urzędu nie rodzi wątpliwości co do prawidłowości regulacji zobowiązania.

link do usługi

SYSTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI DGSA 

Mając na uwadze treść art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uprzejmie informujemy, że WITD we Wrocławiu wdraża oprogramowanie, które skierowane jest do doradców DGSA i dotyczy przygotowania a docelowo również przekazywania w imieniu uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych rocznego sprawozdania z jego działalności.

Aktualnie aplikacja skierowana jest do doradców DGSA i słuzy przygotowaniu informacji, jakie z końcem roku będą stanowiły podstawę do szybkiego wygenerowania sprawozdania. 

UWAGA:

Aplikacja została skonstruowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w tym zakresie i obowiązujących od sierpnia 2012r. formularzach. 

Podstawa prawna:

    * art. 16 ust. 1 i ust. 2 oraz załącznik do ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367),
    * rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U. z 2012 r. nr 966).

link do aplikacji

UDOSTĘPNIANIE AKT SPRAW 

W zakresie udostępniania stronie (jej pełnomocnikowi) akt postępowania administracyjnego, obowiązujące przepisy art. 73 k.p.a. umożliwiają stronie prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Prawo strony do przeglądania akt sprawy dotyczy całych akt, a więc nie tylko dotyczących postępowania w danej instancji, lecz wszystkich stadiów postępowania zmierzającego do załatwienia sprawy.  

Strona z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie może się zapoznać w siedzibie organu przy ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław, w dniach oraz godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 bądź w poszczególnych Oddziałach Terenowych Inspektoratu (tj. w Legnicy, Kłodzku oraz w Jeleniej Górze w umówionych godzinach), poprzez wcześniejsze uzgodnienie terminu:

1)      telefonicznie pod nr 71 326 51 60,

2)      wypełnienie formularza                                                                                      

link do formularza 

 opublikowano przez: Ciesielski Marek dnia 2020-12-01 22:03:19

drukuj pdf    drukuj stronę    wyślij email

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) umożliwia załatwienie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu, przy wykorzystaniu usług udostępnionych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu. 

W celu skorzystania z usług ePUAP nalezy zarejestrować konto w serwisie ePUAP oraz dysponować profilem zaufanym. Dokładnie instrukcje znajdziecie Państwo na stronach portalu m.in.:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_StronaGlowna

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil