Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPomoc tłumacza dla osób niesłyszących

Pomoc tłumacza dla osób niesłyszących

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  zapewnia obsługę osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania wykorzystując następujące środki wspierające komunikowanie się:

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

fax: 71 326 51 61


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu  jako jednostka administracji zespolonej nadzorowana  przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ma zapewniony przez jednostkę nadrzędną  dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych).

 


W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, prosimy o kontakt na co najmniej 4 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod  nr faksu 071 326 51 61 lub e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl


W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:

  1. Email lub nr faksu.
  2. Krótki opis (max 500 znaków) sprawy do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego  we Wrocławiu, ewentualnie prosimy o podanie nazwy wydziału, który realizuje tę usługę
  3. Termin spotkania (co najmniej na 4 dni robocze przed spotkaniem)
  4. Miejsce spotkania  (WITD w Wrocław czy delegatura w Legnicy, Jeleniej Górze, Kłodzku).


opublikowano przez: Ciesielski Marek dnia 2019-03-10

drukuj pdf    drukuj stronę    wyślij email

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.