Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD

STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD
Transport drogowy jest istotnym segmentem polskiej gospodarki narodowej. Dynamiczny rozwój tej dziedziny wymusza wśród jego uczestników konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co przekłada się w sposób oczywisty na wzrost bezpieczeństwa wykonywanych przewozów. Z tego też względu zainteresowanie wiedzą n/t transportu występuje także wśród studentów różnych kierunków studiów, które obejmują swoim program bezpieczeństwo publiczne oraz sposoby zwiększenia.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, w sobotni poranek 30 marca br. na prośbę Pani dr inż. Danuty Trojan – wykładowcy w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku, w ramach upowszechniania wiedzy w zakresie przewozów drogowych, inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD  przeprowadzili praktyczne zajęcia dla studentów III – go roku Ratownictwa Medycznego (w ramach przedmiotu zarządzenie w sytuacjach kryzysowych).

Podczas zajęć zaprezentowane zostały m. in. podstawy prawne oraz organizacyjne funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce, w tym także na tle służb kontroli transportu drogowego w Europie. Spotkanie  obejmowało również wskazanie uprawnień oraz kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń uprawniających do wykonywania przewozu drogowego. W trakcie spotkania  zaprezentowano jego uczestnikom pojazd służbowy Inspekcji Transportu Drogowego z pełnym wyposażeniem. Studenci mogli zobaczyć i zapoznać się z działaniem poszczególnych urządzeń takich jak wagi samochodowe, urządzenie do badania spalin, alkomat czy lustro inspekcyjne.

Na zakończenie spotkania przekazano studentom informację o warunkach jaki musi spełnić kandydat do pracy w Inspekcji Transportu Drogowego.

przygotował: kier. OTK Wiesław Ziemianek

STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD
STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD
STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD
STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD
STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD
STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD
STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD


2019-04-01

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-04-01 11:57:12

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu