Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PRIMA APRILIS NIE DO KOŃCA TAKI ŚMIESZNY…

PRIMA APRILIS NIE DO KOŃCA TAKI ŚMIESZNY…
Kontrola przeprowadzona w prima aprilis przez wspólny patrol ITD oraz Policji zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów. 29-letni kierowca stracił dokumenty z powodu braku okresowego przeglądu technicznego, ale nie tylko…

Prima Aprilis to data utrwalona w naszej kulturze jako dzień żartów  i swawoli.

Z podobnego założenia wyszedł kierowca, który 1 kwietnia 2019 r. w godzinach wieczornych został zatrzymany do kontroli przez wspólny patrol inspektora z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD oraz funkcjonariusza ząbkowickiej drogówki. Pojazdami należącymi do  krajowego przewoźnika świadczona była usługa transportu drogowego. Za kierownicą siedział syn właściciela firmy przewozowej. Kierowca okazał do kontroli wymaganego dokumenty  a także  jeden z dowodów rejestracyjnych. Uwagę kontrolujących przykuła data ostatniego przeglądu technicznego naczepy. Jak się później okazało data ta została przerobiona przez kierującego, a kontrolowany ciągnik siodłowy oraz naczepa nie miały aktualnego badania technicznego dopuszczającego je do używania w ruchu drogowym. Ostatni raz diagnosta widział pojazdy odpowiednio w 2015 i 2016 r.

Kierowca przyznał się do popełnienia przestępstwa przerobienia dokumentu  i złożył wniosek o dobrowolnie poddanie  się karze, a o losach wniosku zdecyduje Sąd.

Z uwagi na brak badań technicznych oraz przerobienie dokumentu dowody rejestracyjne zostały zatrzymane a kierowcę ukarano mandatem karnym. Ponadto  wydano polecenie zakazujące używania pojazdów w ruchu drogowym.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami Inspekcja względem przewoźnika wszczęła z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w związku z wykonywaniem  przewozu drogowego pojazdami, które nie posiadają ważnych badań technicznych.{2]

PRIMA APRILIS NIE DO KOŃCA TAKI ŚMIESZNY…
PRIMA APRILIS NIE DO KOŃCA TAKI ŚMIESZNY…


2019-04-03

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-04-03 13:40:26

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu