Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE

Nocne działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierowców nie ujawniły co prawda przypadku kierowania pojazdami ciężarowymi pod wpływem alkoholu jednak podczas nich inspektorzy stwierdzili kilka przypadków związanych z manipulacjami dotyczącymi czasu jazdy, przerw i odpoczynku kierowców.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE

8 kwietnia 2019 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili na terenie powiatu legnickiego wzmożone działania pod kątem kontroli trzeźwości kierowców. Jeden z pierwszych zatrzymanych kierowców przewoził 40 tonowym zestawem pieczywo z Człekówka do Lubina. Szybka analiza sporządzonego wydruku z karty kierowcy ujawniała, iż kierujący rejestrował swoje aktywności na karcie innego kierowcy. Jego imienna karta zamiast w tachografie znajdowała się w kieszeni spodni. Kilka miesięcy temu ten sam kierowca, na tej samej trasie realizował przewóz korzystając z wyłącznika tachografu, który w trakcie jazdy umożliwiał kierowcy rejestrowanie tzw. „odpoczynku”. Poprzednia kara nałożona na kierowcę, choć wysoka, bo w kwocie 2000 zł, nie przyniosła jak widać pożądanych efektów.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE
NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE

Przy zatrzymaniu kolejnego zestawu pojazdów inspektor dokonujący kontroli o mały włos nie został potrącony. Kierujący samochodem nie miał zamiaru zatrzymać się do kontroli. Dopiero widok biegnącego do samochodu służbowego inspektora, który był gotowy do pościgu, schłodził temperament kierowcy powodując, iż ten zatrzymał się kilkadziesiąt metrów za wskazanym miejscem do kontroli.  Już po wejściu do pojazdu można było zauważyć przyczynę zaistniałej sytuacji. Na wykresówce rejestrowany był „odpoczynek” kierowcy, zamiast okresu jazdy, a obok tachografu leżała zerwana plomba zaślepiająca gniazdo pomiarowe i odpowiednia „wtyczka” umożliwiające zakłócania pracy tachografu. Kierowca przewoził również artykuły spożywcze.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE
NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE

Kilka minut później zatrzymano następnego nieuczciwego kierowcę. Wyjechał z bazy firmy jadąc około 4 minuty. Okres jazdy kierowcy był zarejestrowany, niestety nie na jego imiennej karcie kierowcy. W niedługim czasie na miejscu kontroli pojawił się przedsiębiorca, do którego należała karta używana przez kontrolowanego kierowcę. Chciał ją odebrać. Niestety zgodnie z przepisami karta została zatrzymana i następnie będzie odesłana do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie zostanie zniszczona.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE

Mimo wielu utrudnień wynikających z wcześniejszych kontroli zatrzymano kolejny pojazd, którym poruszał się kierujący bez aktualnych uprawnień do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Jak wynikało z jego wyjaśnień i okazanych dokumentów, powodem było to, iż w odpowiednim czasie nie wystąpił o wymianę prawa jazdy.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE

W związku z powyższym na kierowców nałożono mandaty karne, wobec przedsiębiorców oraz zarządzających zostały wszczęte postępowania administracyjne. Natomiast kierowcę bez uprawnień nie dopuszczono do dalszego ruchu.


2019-04-08

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-04-08 13:58:05

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu