Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PECHOWY TRZYNASTY

40 skontrolowanych pojazdów, jazda na magnesie, jazda na cudzej karcie, stan techniczny pojazdu zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to niektóre z ujawnionych nieprawidłowości w ramach nocnych działań prowadzonych na terenie powiatu legnickiego przez inspektorów TD.

PECHOWY TRZYNASTY

13 maja 2019 r. inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili nocne działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierujących pojazdami samochodowymi oraz wykrywanie manipulacji na urządzeniach rejestrujących czas pracy kierowców. W wyniku kontroli 40 pojazdów nie stwierdzono kierujących pod wpływem alkoholu, ujawniono jednak inne naruszenia istotne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jeden z pierwszych zatrzymanych, kierujący 40 tonowym zestawem, miał zarejestrowane na swojej karcie kierowcy zaledwie 5 minut jazdy, kiedy w rzeczywistości prowadził pojazd prze 6 godzin w ramach, których przejechał około 380 km. Z wyjaśnień kierowcy wynikało, iż jechał na karcie kolegi, a w momencie, kiedy na CB radio usłyszał, że kontroluje ITD włożył do tachografu swoją kartę kontynuując jazdę. Sądził, iż w ramach kontroli nikt tej okoliczności nie ujawni.

PECHOWY TRZYNASTY
PECHOWY TRZYNASTY

Kolejny pojazd został zatrzymany do kontroli, ponieważ kierujący nim zatrzymał się około 500 metrów przed punktem kontroli i wykonywał bliżej niezidentyfikowane czynności za kabiną pojazdu.

Sytuacja wyjaśniła się po zatrzymaniu go do kontroli. Kierowca jechał na magnesie, który umożliwiał rejestrowanie odpoczynku zamiast jazdy. Magnes przyłożony był do czujnika ruchu. W chwili , kiedy szofer zorientował się, iż może być kontrolowany, zatrzymał się i próbował ściągnąć magnes. Udało mu się wykonać tą czynność, jednak nie do końca z pełnym sukcesem. Silny neodymowy magnes przyczepił się do innego metalowego elementu pojazdu, w wyniku czego kierowca- przedsiębiorca, nie mógł go wyrzucić. Został zlokalizowany i usunięty podczas kontroli przez insp. TD. Kierujący, jak wskazał miał pecha i mimo, że wcześniej 13 kojarzył mu się z miłymi okolicznościami, tak od dzisiaj, będzie mu się kojarzył z karą jaka mu grozi za popełnione naruszenie wynoszącą 10 tys. zł.

PECHOWY TRZYNASTY
PECHOWY TRZYNASTY

W wyniku dalszych czynności kontrolnych zatrzymano następny pojazd, którego stan techniczny budził pewne wątpliwości. Dokładne oględziny wykazały poważne uszkodzenia przednich tarcz hamulcowych, stwarzające zagrożenie bezpieczeństw dla innych uczestników ruchu drogowego. Pojazdem przewożono ponad 26 ton piasku, jego rzeczywista masa całkowita wynosiła 40 ton.

PECHOWY TRZYNASTY
PECHOWY TRZYNASTY

To nie były jedyne naruszenia, jakie stwierdzono. Kolejny kierujący tirem prowadził pojazd bez wymaganej kat. prawa jazdy „C”. Termin ważności jego uprawnień upłynął 22.12.2018 r.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem w ich przedsiębiorstwach, natomiast kierowców ukarano mandatami karnymi. Kierowcy bez uprawnień nie dopuszczono do dalszej jazdy. Za niewłaściwy stan techniczny pojazdu zatrzymano dowód rejestracyjny.


2019-05-15

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-05-15 12:56:52

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu