Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE

DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE
Liczne usterki układu hamulcowego, wycieki płynów eksploatacyjnych, niedziałający układ awaryjnego otwierania drzwi, nieszczelny układ wydechowy były powodem zatrzymania dowodów rejestracyjnych i niedopuszczenia do ruchu  8 autobusów realizujących przewozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Dolnego Śląska.

DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE
Podczas dwudniowych działań prowadzonych 3 i 4 września br. inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, skontrolowali 69 autobusów szkolnych z czego w 14 z nich stwierdzili usterki techniczne skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych
DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE

W 8 skontrolowanych autobusach usterki były na tyle poważne, że inspektorzy wydali zakaz ich używania i wycofali je z ruchu.

DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE
Do weryfikacji stanu technicznego, dolnośląscy inspektorzy użyli pod niektórymi szkołami, Mobilnej Linii Diagnostycznej. Najczęściej stwierdzane usterki to:

  • wycieki płynów eksploatacyjnych,
  • uszkodzony układ hamulcowy,
  • usterki zawieszenia,
  • nieoznaczone wyjścia awaryjne,
  • nieszczelny układ wydechowy,
  • niesprawny układ awaryjnego otwierania drzwi,

DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE
W wyniku kontroli inspektorzy nałożyli na kierujących 13 mandatów karnych, a wobec przedsiębiorców i osób zarządzających wszczęli łącznie 10 postępowań administracyjnych za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Kontroli poddano również trzeźwość kierowców. Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE
Mimo świadomości przedsiębiorców i kierowców o cyklicznie prowadzonych działaniach kontrolnych w pierwszych dniach nauki szkolnej, dolnośląscy inspektorzy stwierdzili w ponad 20 % kontrolowanych autobusów negatywny stan techniczny.


2019-09-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-09-05 10:47:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu