Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM
Zanieczyszczał jezdnię olejem przewożąc niezgodnie z przepisami prawa odpady niesprawnym pojazdem, który ostatni przegląd techniczny przeszedł ponad 4 lata temu.
ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

Taki pojazd wyeliminował z ruchu partol motocyklowy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

Zatrzymanie pojazdu do kontroli miało miejsce 11września około godziny 11 na drodze krajowej nr 94 między Malczycami, a Środą Śląską w powiecie średzkim.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

W wyniku kontroli okazało się, że w skrzyni ładunkowej znajduje się złom – zaolejone część z demontażu pojazdów – luzem wrzucone do nieszczelnej skrzyni ładunkowej.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

Kierujący nie okazał dowodu rejestracyjnego pojazdu. Weryfikacja danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wykazała, że pojazd ostatni raz przeszedł badanie techniczne w 2015 r. tj. 4 lata temu.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

Kontrola stanu technicznego wykazała liczne usterki:

- wycieki płynów eksploatacyjnych,

- uszkodzoną szybę czołową,

- niesprawny sygnał dźwiękowy,

- niesprawne oświetlenie pojazdu,

- brak pasów bezpieczeństwa, które jak oświadczył kierowca, zostały wycięte nożem.

O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

Z oświadczenie kierującego, a zarazem byłego przedsiębiorcy wynikało, że kilka miesięcy wcześniej w efekcie kontroli inspektów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał on bardzo wysoką karę finansową za niezgodne z przepisami prawa prowadzenie działalności polegającej na skupie złomu.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

Były przedsiębiorca chcąc uprzątnąć pozostałości po prowadzonej wcześniej działalności, postanowił wywieźć je do skupu.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM

Po drodze został zatrzymany do kontroli.

Inspektorzy w wyniku przeprowadzonej kontroli wydali kierowcy zakaz dalszej jazdy. Zlecili też usunięcie pojazdu na lawecie. Na kierującego nałożyli łącznie 4 mandaty karne za zanieczyszczanie jezdni, niezabezpieczenie ładunku, niewłaściwy stan techniczny pojazdu oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa w trakcie jazdy.

ZŁOMEM PRZEWOZIŁ ZŁOM


2019-09-12

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-09-12 10:32:07

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu