Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH

DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH
Ponad 40 skontrolowanych pojazdów, dwa przypadki manipulacji na urządzeniach rejestrujących, używanie pojazdu bez ważnych badań technicznych, brak wymaganych badań kierowcy, to niektóre
z ujawnionych nieprawidłowości w ramach nocnych działań prowadzonych na terenie powiatu legnickiego przez Inspektorów TD.

W nocy 17 września 2019 r. insp. z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kolejne działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierujących pojazdami samochodowymi oraz wykrywanie manipulacji na urządzeniach rejestrujących czas pracy kierowców.

 

W wyniku kontroli 43 pojazdów nie stwierdzono przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Ujawniono jednak dwa przypadki ukrywania rzeczywistego czasu pracy kierowców.

Już w pierwszym zatrzymanym do kontroli pojeździe stwierdzono, że kierowca prowadził pojazd rejestrując swoje aktywności na cudzej karcie kierowcy.  Karta należąca do innego kierowcy znajdowała się w tachografie od piątku minionego tygodnia. Tylko od dnia poprzedzającego kontrolę kierowca zarejestrował na niej swoją jazdę na odcinku przekraczającym ponad 400 km.  W chwili kontroli przewoził ładunek artykułów spożywczych z Lubina do Skarbimierza.

Po zatrzymaniu jednego z kolejnych kierujących 40 tonowym tirem, którym przewożono ładunek odpadów z Rumuni do Gorzowa Wielkopolskiego okazało się, iż kierowca na wydruku z karty kierowcy ma zarejestrowaną zaledwie jedną minutę jazdy, gdzie prosty odcinek drogi,  po którym poruszał się wynosił kilka kilometrów. Jak się okazało kierowca jechał na tzw. „pendrive” rejestrując podczas jazdy „odpoczynek”. W ramach kontroli ustalono, że kiedy kierujący zauważył niebieskie światła błyskowe pojazdu ITD, zorientował się, iż może zostać zatrzymany do kontroli, wtedy wyjął „pendrive” z dodatkowego gniazda, podłączonego do szyny CAN pojazdu.  Do chwili zatrzymania kontynuował jazdę przez około 1 minutę. Jak wynikało z wyjaśnień kierowcy, w dniu kontroli miał zakończyć realizowany przewóz i rozpocząć kolejny, bez zarejestrowanych jakichkolwiek naruszeń dotyczących czasu pracy.

Pojazd skierowano do serwisu tachografów, gdzie zdemontowano dodatkowe gniazdo USB oraz wymieniono przeprogramowany tachograf cyfrowy, który współpracował z „pendrive”.

 

W przypadku kolejnego zatrzymanego zestawu pojazdów stwierdzono, że w ciągniku samochodowym, dnia 10.12.2016 r. upłynął termin ważności badania technicznego. Do okazanego dowodu rejestracyjnego przyklejona było guma do żucia, uniemożliwiająca odczyt danych dotyczących
co najmniej dwóch ostatnio przeprowadzonych badań technicznych. Kierujący, który był jednocześnie przedsiębiorcą realizującym przewóz drogowy, prowadził pojazd bez ważnego szkolenia okresowego, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, których termin ważności upłynął we wrześniu 2016 r. W wyniku kontroli tachografu stwierdzono, że ważność jego badań upłynęła  w grudniu 2017 r.

Podczas prowadzonych działań stwierdzono również przypadki naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym dotyczących skrócenia odpoczynku dziennego i przekroczenia jazdy ciągłej. Najdłuższy okres jazdy kierowcy, przewożącego około 27 tonowy ładunek materiału sypkiego z okolic Legnicy do Polkowice, bez wymaganej przerwy wynosił 7 godzin 55 minut. Dopuszczalny został przekroczony o 3 godz. i 25 minut.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców, osób zarządzających transportem w ich przedsiębiorstwach. Kierowców ukarano mandatami karnymi.

 

DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH
DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH
DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH
DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH
DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH
DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH
DWIE, KOLEJNE, WYKRYTE MANIPULACJE W TRAKCIE DZIAŁAŃ NOCNYCH


2019-09-18

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-09-18 13:17:26

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu