Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLNYCH

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLNYCH
W Słowacji, w miejscowości Żylina odbyły się, zorganizowane przez słowacki Narodni Inspektorat Prace, międzynarodowe działania służb kontrolnych transportu drogowego.

Podczas trwających od 23 do 25 września br. działań kontrolnych spotkali się przedstawiciele służb ze Słowacji, Czech, Polski, Węgier i Ukrainy.

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLNYCH
Głównym celem działań była kontrola przestrzegania przez kierowców norm czasu pracy oraz wymiana doświadczeń i poszerzanie współpracy.

Na zaproszenie organizatora w działaniach wzięli udział inspektorzy transportu drogowego z Kłodzka - oddziału położonego blisko granicy z Czechami i z tego względu często współpracującego ze służbami naszych południowych sąsiadów.

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLNYCH
W trakcie działań prowadzonych na głównych szlakach komunikacyjnych Kraju Żylińskiego przeprowadzono łącznie 45 kontroli pojazdów oraz sprawdzono łącznie 897 dni pracy kierowców. Stwierdzono 25 nieprawidłowości, z których 8 kwalifikowało się - zgodnie ze słowackimi przepisami - do nałożenia kar w kwocie łącznej 650 euro.

Udział w działaniach pozwolił polskim inspektorom na poznanie charakteru pracy słowackich organów kontroli, który różni się istotnie od sposobu działania Inspekcji Transportu Drogowego ze względu na odmienne krajowe regulacje prawne w zakresie m.in. posiadanych uprawnień. Podobne różnice istnieją w sposobie funkcjonowania pozostałych służb biorących udział w wydarzeniu z których najbliżej do rodzimej ITD jest czeskiej służbie CSPSD tj. Centrum Služeb Pro Silniční Dopravu.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące regulacje europejskiego prawa wszyscy biorący udział w akcji dostrzegają konieczność zacieśniania współpracy w zakresie m.in. szybkiej wymiany informacji o przedsiębiorstwach oraz osobach zarządzających transportem i takie też ustalenia zapadły w trakcie podsumowania działań.

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLNYCH
W świetle wielu pozytywnych efektów spotkania międzynarodowego grona kontrolerów transportu z ust organizatorów padło zapewnienie o organizacji kolejnych działań w niedalekiej przyszłości.


2019-10-02

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-10-02 08:14:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu