Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DŁUGA LISTA NARUSZEŃ UMOWY ADR

DŁUGA LISTA NARUSZEŃ UMOWY ADR
Brak ważnego świadectwa dopuszczenia cysterny, brak dokumentu przewozowego, brak aktualnego przeglądu gaśnic, braki w oznakowaniu pojazdów to długa lista naruszeń przepisów umowy europejskiej ADR.

DŁUGA LISTA NARUSZEŃ UMOWY ADR
3 października dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie A4 trzy cysterny należące do ukraińskiego przewoźnika.

Podejrzenie inspektorów wzbudził fakt, że ukraiński przewoźnik przyjechał do Polski zakupić paliwo do silników diesla by następnie zawieźć je na Ukrainę.

Pojazdy poddano szczegółowej kontroli. Kontrola wykazała liczne naruszenia przepisów umowy europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych.

DŁUGA LISTA NARUSZEŃ UMOWY ADR
Inspektorzy w wyniku kontroli stwierdzili nieprawidłowo sporządzone dokumenty przewozowe, lub całkowity ich brak, brak sprawdzenia okresowego gaśnic, braki w oznakowaniu cystern. Dodatkowo jedna z cystern nie posiadała aktualnego dopuszczenia do przewozu paliw. 

W konsekwencji ujawnionych naruszeń inspektorzy na poczet przyszłych kar nałożyli na przedsiębiorcę obowiązek wpłaty kaucji w kwocie 13900 zł.

Pojazdy do czasu wpłaty przez przedsiębiorcę wymaganej kaucji, zostały skierowane na parking strzeżony.


2019-10-04

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-10-04 09:59:10

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu