Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


POND 15 GODZIN JAZDY Z NIESPEŁNA 3H ODPOCZYNKU

POND 15 GODZIN JAZDY Z NIESPEŁNA 3H ODPOCZYNKU
09.10.2019 Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie A4 pojazd samochodowy wraz z naczepą należący do przewoźnika Słowackiego.

Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Słowacji do Niemiec. Na żądanie kontrolującego kierowca okazał do kontroli kartę do tachografu cyfrowego .

Analiza zapisanych na niej danych wykazała szereg naruszeń czasu pracy których w ostatnich 28 dniach dopuścił się obywatel Słowacji.

Kierowca wielokrotnie skracał odpoczynki dzienne z których najkrótszy wyniósł zaledwie 3 godziny 40 minut. Brak odpoczynków dobowych skutkował wydłużeniem jazdy dziennej do ponad 15 godzin

Nieprzestrzeganie norm czasu pracy kierowcy stwarza realne i ogromne zagrożenie w ruchu drogowym oraz godzi w zasady uczciwej konkurencji.

Kontrola zakończyła się wydaniem 12 mandatów karnych dla kierowcy oraz się wszczęciem postępowania wobec przewoźnika drogowego oraz skierowaniem zespołu pojazdów na parking strzeżony do czasu uiszczenia kaucji.

POND 15 GODZIN JAZDY Z NIESPEŁNA 3H ODPOCZYNKU
POND 15 GODZIN JAZDY Z NIESPEŁNA 3H ODPOCZYNKU
POND 15 GODZIN JAZDY Z NIESPEŁNA 3H ODPOCZYNKU


2019-10-10

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-10-10 11:42:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu