Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIELEGALNY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH

NIELEGALNY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH
Autobusem bez badań technicznych, a także wymaganej licencji i zezwolenia na przewóz osób na linii regularnej-specjalnej, przedsiębiorca z Dolnego Śląska realizował dowóz pracowników do jednego z zakładów produkcyjnych. 

30 stycznia 2020 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli autobusów lokalnego przedsiębiorcy, którym rozwożeni byli pracownicy jednego z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w nowej Wsi Wrocławskiej pod Wrocławiem.

W wyniku kontroli inspektorzy ustalili, że pojazdem od ponad roku realizowane są przewozy regularne - specjalne na trasie Nowa Wieś Wrocławska – Wrocław.

Na żądanie kontrolujących, kierowca nie okazał wypisu z licencji i wypisu z zezwolenia uprawniających do wykonywania regularnego- specjalnego przewozu drogowego osób.

Przybyły na miejsce kontroli przedsiębiorca wyjaśniła, że nie wyposażył w przedmiotowe dokumenty kierującego gdyż ich nie posiada.

Kontrola wykazał również brak ważnych badań technicznych autobusu.

Wobec powyższego stanu faktycznego, inspektorzy wszczęli wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne, zagrożone wysoką karą pieniężną, a autobus skierowali na stację kontroli pojazdów.


2020-01-30

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-01-30 13:36:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.