Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPONAD 200 TYSIĘCY KILOMETRÓW MNIEJ NA LICZNIKU AUTOBUSU

PONAD 200 TYSIĘCY KILOMETRÓW MNIEJ NA LICZNIKU AUTOBUSU
Naruszenie warunków wykonywania przewozów regularnych specjalnych, dwukrotnie cofnięty licznik kilometrów, to efekty kontroli dokonanej przez dolnośląskich inspektorów Transportu Drogowego.

11 lutego inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu, prowadzili wspólnie z pracownikami z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego działania kontrolne na terenie powiatu legnickiego i złotoryjskiego, których celem była kontrola przewozu osób, jak i realizacji wniosku o kontrolę.

W związku z realizacją wniosku inspektorzy skontrolowali autobus, którym przewoźnik wykonywał przewóz regularny specjalny, na linii komunikacyjnej ze Złotoryi do Legnicy.

W trakcie realizacji przewozu kierowca zatrzymywał się i zabierała pasażerów z sześciu przystanków, z których tylko jeden- ostatni, był ujęty w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia na jego wykonywania.

Przewóz realizowany był z naruszeniem warunków na jego wykonywanie w zakresie wyznaczonych przystanków, w związku z czym inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy.

PONAD 200 TYSIĘCY KILOMETRÓW MNIEJ NA LICZNIKU AUTOBUSU

Nie była to jedyna nieprawidłowość, jaką ujawnili inspektorzy. Z odczytu stanu licznika kilometrów z tachografu zainstalowanego w kontrolowanym autobusie wynikało, iż aktualny przebieg pojazdu wynosi 663 464 km. Weryfikacja danych z historii pojazdu wykazała, że 2 stycznia br. w ramach okresowego badania technicznego stan licznika kilometrów wynosił 741 220 km. Oznacza to, że w dniu kontroli drogowej stan licznika kilometrów autobusu był niższy o 77 756 km.

PONAD 200 TYSIĘCY KILOMETRÓW MNIEJ NA LICZNIKU AUTOBUSU

W wyniku dalszej weryfikacji historii pojazdu inspektorzy ujawnili, iż podobna sytuacja miała miejsce w 2017 r. Podczas okresowego badania technicznego przeprowadzonego 6 czerwca 2017 r. stan licznika kilometrów wynosił 671 245 km, a przy klejonym badaniu okresowym wykonanym 6 grudnia2017 r. 536 168 km, czyli był niższy o 135 077 km.

Mając na uwadze art. 306a Kodeksu Karnego, tj.: „Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa o którym mowa w § 1 …”, sprawę przekazano funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.


2020-02-12

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-02-12 14:03:49

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.