Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip(NIE) BEZPIECZNY KIEROWCA AUTOKARU

(NIE) BEZPIECZNY KIEROWCA AUTOKARU
Akcja kontrola „Bezpieczny Autokar” prowadzona jest w okresie ferii oraz wakacji przez Inspekcję Transportu Drogowego od wielu lat. W ramach tych działań sprawdzana jest m. in. trzeźwość oraz czas pracy kierowców, a także stan techniczny pojazdów. Pomimo corocznych informacji oraz przestróg w dalszym ciągu zdarzają się nieodpowiedzialni kierowcy…

Taki właśnie kierowca został zatrzymany do kontroli 13 lutego przed południem w Jeleniowie k/Kudowy Zdroju przez inspektora z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD. 

Kierujący prowadził autokar przewożąc grupę pasażerów (w tym także dzieci).

(NIE) BEZPIECZNY KIEROWCA AUTOKARU
W trakcie kontroli na podstawie badań alkosensorem inspektor ustalił, iż prowadzący pojazd jest pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone pomiary wykazały, że stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dopuszczalną wartość i w przeliczeniu wynosi około 0,26 promila, wobec czego kierowca popełnił wykroczenie wskazane w art. 87 Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z prawem pijanemu kierowcy zatrzymane zostało prawo jazdy. 

Inspekcja Transportu Drogowego apeluje o trzeźwość za kierownicą bowiem pijani kierowcy to ogromne zagrożenie. Pomimo licznych apeli o zachowanie trzeźwości za kierownicą w dalszym ciągu zdarzają się przypadki kierowania pojazdami przez pijanych kierowców, co szczególnie jest niebezpieczne przy przewozie większej grupy pasażerów, w tym dzieci ponieważ kierowca stawia na szali życie i zdrowie nie tylko swoje i innych kierowców ale również pasażerów.

(NIE) BEZPIECZNY KIEROWCA AUTOKARU
Opisany powyżej przypadek to już kolejny w tym roku przykład nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy. 

 Opracował:

Wiesław Ziemianek

kierownik oddziału w Kłodzku


2020-02-14

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-02-14 08:12:18

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.