Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NATYCHMIASTOWA REAKCJA ITD NA WNIOSEK O KONTROLĘ

NATYCHMIASTOWA REAKCJA ITD NA WNIOSEK O KONTROLĘ
Tamowanie ruchu na odcinku kilkudziesięciu kilometrów na autostradzie A4 przez pojazdy nienormatywne było przyczyną wniosku, jaki wpłynął do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

27 maja 2020 r. w godzinach porannych do WITD we Wrocławiu zadzwonił kierowca samochodu osobowego, który wniósł o kontrolę przejazdu pojazdów nienormatywnych, tamujących ruch na autostradzie A4 na terenie Dolnego Śląska, w kierunku granicy.

W wyniku szybko podjętych czynności inspektorzy z Oddziału w Legnicy skontrolowali dwa pojazdy, których parametry normatywności znacząco przekraczały dopuszczalne przepisami.

Na każdym z zatrzymanych pojazdów załadowane były „pływające domki”. Ich szerokości z ładunkiem wynosiła około 4,40 m. 

Z wyjaśnień kierowców i pilotów zabezpieczających przejazd wynikało, że chcąc uniknąć uszkodzenia ładunku, bądź kolizji z wyprzedzającymi pojazdami, zdecydowali się na uniemożliwienie wykonywania takich manewrów.

Konsekwencją takich działań były duży zator na autostradzie A4, zwłaszcza, że przejazd odbywał się w godzinach porannych , w których wiele osób jechała do pracy.

W wyniku kontroli okazanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz analizy zapisów czasu jazdy kierowców stwierdzono, że przy realizacji przewozów naruszono warunki przejazdu określone w wydanych zezwoleniach. Przewozy z taki szerokim ładunkiem mogły się odbywać maksymalnie do godziny 6.00, po to, aby nie utrudniać ruchu pojazdów w godzinach porannego szczytu, a odbywały się do godziny 6.58.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości zostały wszczęte postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców realizujących przewóz.

NATYCHMIASTOWA REAKCJA ITD NA WNIOSEK O KONTROLĘ
NATYCHMIASTOWA REAKCJA ITD NA WNIOSEK O KONTROLĘ


2020-05-28

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-05-28 14:49:34

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu