Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PODWÓJNY PECH

PODWÓJNY PECH
Przejeżdżając przez punkt poboru opłat pojazdem nienormatywnym uszkodził dach stanowiska kasowego, jak się później okazało zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, które posiadał przewoźnik straciło ważność kilka dni wcześniej.


PODWÓJNY PECH
22 czerwca 2020 roku funkcjonariusze Policji z KPP Oława poprosili Inspektorów Transportu Drogowego o wsparcie w przeprowadzeniu kontroli pojazdu nienormatywnego, który został zatrzymany na punkcie poboru opłat Brzezimierz przy 176 km autostrady A4. 

PODWÓJNY PECH
Ponadto z informacji przekazanych przez Policję wynikało, że pojazd w trakcie przejazdu przez bramki punktu poboru opłat zahaczył wystającym elementem ładunku o dach punkt kasowego, w wyniku czego doszło do jego uszkodzenia .

PODWÓJNY PECH
Na miejsce kontroli niezwłocznie przybyli Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław.

W wyniku podjętych czynności stwierdzono nienormatywność pojazdu. Ustalono wysokość i szerokość pojazdu odpowiednio: 4,35 m i 3,3 m. Ponadto stwierdzono liczne wycieki płynów eksploatacyjnych z przewożonej maszyny budowlanej na jezdnię.

PODWÓJNY PECH
W toku kontroli kierujący okazał zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, które utraciło ważność 10 czerwca 2020 roku.

Wobec powyższego inspektorzy stwierdzili wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia kategorii V.

PODWÓJNY PECH
Ponadto inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym poprzez dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, których dopuszczalna szerokość została przekroczona: od wartości 3,10 m i których dopuszczalna długość została przekroczona do 2%.

PODWÓJNY PECH
Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym na kierującego funkcjonariusze Policji nałożyli wysoki mandat karny.

Ponadto inspektorzy wobec stwierdzonych nieprawidłowości wszczęli dwa postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Przewoźnikowi wydano zakaz dalszej jazdy do chwili uzyskania wymaganego zezwolenia, a kierującemu polecono niezwłoczne uszczelnienie wycieków.


2020-06-23

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-06-23 08:21:28

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu