Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO

ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO
Stan techniczny pojazdu ciężarowego, który przeszedł badania techniczne cztery dni przed kontrolą pozostawiał wiele do życzenia, a usterki techniczne stwierdzone przez  inspektorów transportu drogowego były poważne i zagrażały bezpieczeństwu.

ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO
3 lipca dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego poruszając się drogami Sycowa w powiecie oleśnickim, zatrzymali do kontroli pojazd lokalnego przedsiębiorcy, którym wykonywał niezarobkowy przewóz na potrzeby własne.

Bezpośrednią przyczyną zatrzymania pojazdu do kontroli było niezabezpieczenie ładunku sypkiego plandeką.

ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO
Jak się później okazało niezabezpieczenie ładunku było tylko wierzchołkiem góry nieprawidłowości, które w toku czynności kontrolnych ujawnili inspektorzy.

ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO
Kontrola stanu technicznego wykazała szereg poważnych usterek w tym usterki niebezpieczne pomimo, iż kontrolowany pojazd przeszedł z wynikiem pozytywnym przegląd 4 dni wcześniej.

ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO
W wyniku kontroli inspektorzy stwierdzili: nadmierne ubytki powietrza z układu pneumatycznego, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne oświetleni pojazdu - światła hamowania „stop” w pojeździ były niesprawne.

Ponadto inspektorzy ujawnili brak badania okresowego tachografu.

ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO
Kierujący nie okazał wymaganej dokumentacji związanej z przewożonym ładunkiem oraz swojej karty kierowcy, którą pozostawił w innym pojeździe.

W trakcie oględzin pojazdu inspektorzy stwierdzili umieszczenie na jego powierzchni nieprzymocowanych elementów metalowych takich jak duże nakrętki mogące w czasie jazdy stanowić istotne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny kierującego ukarano łącznie 7 mandatami karnymi.

Wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz wszczęto postępowanie wyjaśniające.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i wydali kierującemu zakaz dalszej jazdy do chwili zabezpieczenia ładunku i usunięcia usterek stanu technicznego.


2020-07-03

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-07-03 14:33:57

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu