Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


VIDEO REJESTRATOR ITD W WALCE Z PIRATAMI DROGOWYMI.

VIDEO REJESTRATOR ITD W WALCE Z PIRATAMI DROGOWYMI.
9 lipca 2020 roku Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego reagując na wniosek mieszkańców dzielnicy Brochów, przeprowadzili kontrole ukierunkowane na dyscyplinowanie kierujących  autobusami komunikacji miejskiej przekraczających dozwoloną prędkość w strefie organicznej prędkości do 30 km/h.

W działaniach wykorzystano radiowóz nieznakowany wyposażony w video rejestrator.

Kontrole przeprowadzone przez Inspektorów potwierdziły nieprawidłowości opisane w obywatelskich zgłoszeniach.

W konsekwencji dwóch kierowców autobusów ukarano mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.

Najbardziej rażącym przekroczeniem prędkości tego dnia wykazał się jednak kierujący pojazdem osobowym marki Mercedes, który w terenie zabudowanym tj. na al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 51 km/h.

W chwili brawurowej jazdy drogami Wrocławia niepokorny kierujący, korzystał z telefonu wymagającego trzymania słuchawki i mikrofonu w ręce.

Kierujący w toku kontroli nie okazał prawa jazdy, gdyż jak wyjaśnił jeszcze go nie odebrał z urzędu gdyż w październiku 2019 roku za analogiczne wykroczenie przedmiotowy dokument został mu zatrzymany na 3 miesiące.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu w czasie jazdy i nieokazanie wymaganego dokument kierujący w ostatecznym rozrachunku został ukarany 3 mandatami karnymi i 15 punktami karnymi.

W konsekwencji przekroczenia dozwolonego limitu punktów karnych (w październiku 2019 roku kierujący otrzymał 10 punktów karnych za przekroczenie prędkości)  stracił prawo jazdy.

VIDEO REJESTRATOR ITD W WALCE Z PIRATAMI DROGOWYMI.
VIDEO REJESTRATOR ITD W WALCE Z PIRATAMI DROGOWYMI.
VIDEO REJESTRATOR ITD W WALCE Z PIRATAMI DROGOWYMI.


2020-07-10

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-07-10 08:58:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu