Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipSKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.

SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
Niesprawne hamulce, uszkodzony tachograf, skrajnie zużyte ogumienie i wiele innych to bilans tylko jednej z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Transportu Drogowego z Wrocławia na 156 km autostrady A4.

 

23 lipca 2020 r. na 156 km autostrady A4 inspektorzy transportu drogowego z Wrocławia zatrzymali do kontroli zespół pojazdów przewoźnika krajowego, którym przewożono styropian z Oświęcimia do Wrocławia.

Kontrola pojazdu na mobilnej linii diagnostycznej ujawniła szereg usterek w tym zbyt dużą różnicę sił hamowani na kołach jednej osi, niepewne mocowanie nadwozia wymiennego do podwozia pojazdu , niesprawny tachograf oraz liczne usterki oświetlenia.

Stan przyczepy sprzęgniętej z kontrolowany samochodem ciężarowym pozostawiał również wiele do życzenia.

W trakcie kontroli inspektorzy stwierdzili skrajnie zużyte ogumieni pojazdu, pęknięty klosz lampy oraz uszkodzenie zaworu sterowania poduszka zawieszenia, którą kierujący postanowił naprawić w oryginalny sposób za pomocą długopisu.

Z oświadczenia kierującego wynikało, że mimo świadomości licznych usterek w tym uszkodzenia tachografu na polecenie przedsiębiorcy zdecydował się on na wyjazd z bazy firmy i zrealizowanie operacji transportowej.

W trakcie kontroli kierujący nie okazał ręcznych zapisów mimo, iż tachograf zainstalowany w kontrowanym pojeździe był niesprawny a okazane zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę za okresy w których kierujący nie prowadził pojazdów ciężarowych zawierały błędy.

Po kontroli na mobilnej linii diagnostycznej pojazd skierowano do specjalistycznego warsztatu, gdzie ustalono, iż tachograf nie posiadał cech legacyjnych, wobec czego stwierdzono brak ważności badania okresowego tachografu.

W konsekwencji przeprowadzonej kontroli dowody rejestracyjne obu pojazdów zostały zatrzymane.

Na kierującego nałożono szereg mandatów karnych a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.

SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.
SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.


2020-07-23

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-07-23 14:39:35

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.