Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKOLEJNE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4

KOLEJNE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4
Podstawowym celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w miejscach, w których obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

Prawie wszyscy zatrzymani przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego kierowcy pojazdów ciężarowych  nie stosowali się do znaku B-26.

6 sierpnia inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili ponownie działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 od zjazdu na miejscowość Kostomłoty do zjazdu na Legnicę.

KOLEJNE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4
Działania ukierunkowane były po raz kolejny na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscach gdzie na autostradzie obowiązuje zakaz wyprzedania przez pojazdy ciężarowe.

Inspektorzy typowali i zatrzymywali kierowców pojazdów ciężarowych nie stosujących się do znaku zakazu B-26.

Kontrole były prowadzone w sposób dynamiczno – statyczny z wykorzystaniem pojazdów osobowych i motocykli, przy pomocy których inspektorzy typowali pojazdy do kontroli i pilotowali je do miejsc kontroli statycznej.

Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali podczas działań 32 pojazdy ciężarowe. Nałożyli łącznie 45 mandatów karnych, z czego 29 dotyczyło popełnienia przez kierowców wykroczenia związanego z nieprzestrzeganiem znaku B-26, kolejnych 13 mandatów dotyczyło naruszeń ustawy o transporcie drogowym, a 3 z nich to inne wykroczenia w ruchu drogowym.

W 6 przypadkach, inspektorzy transportu drogowego wszczęli postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. W jednym zaś przypadku zatrzymali dowód rejestracyjny.

KOLEJNE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4
Podczas prowadzonych działań doszło również do niebezpiecznego zdarzenia związanego z wystrzałem opony w pojeździe ciężarowym jadącym przed nieoznakowanym pojazdem służbowych inspekcji transportu drogowego. W wyniku tego doszło do oderwania bardzo dużego i niebezpiecznego kawałka bieżnika opony, który stwarzał duże niebezpieczeństwo dla innych kierujących zalegając na prawym pasie autostrady.

KOLEJNE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4
Inspektorzy w bardzo sprawny sposób zareagowali na to zdarzenie, zabezpieczając niebezpieczne miejsce poprzez zatrzymanie pojazdu i motocykla służbowego z włączonymi światłami uprzywilejowania oraz wystawiając trójkąt ostrzegawczy przed miejscem gdzie kawałki oderwanej opony stwarzały poważne zagrożenie. 

Na pochwałę zasługuje przede wszystkim zachowanie jednego z kierowców pojazdu ciężarowego, który w pierwszym momencie, widząc zagrożenie zabezpieczał prawy pas autostrady pojazdem ciężarowym z włączonymi światłami awaryjnymi.


2020-08-06

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-08-06 14:20:03

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.