Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBEZ PRAWA JAZDY, PRZEGLĄDU NIE REJESTRUJĄC CZASU PRACY PRZEWOZILI ZWIERZĘTA

Strona Główna  >>  Działania

1BEZ PRAWA JAZDY, PRZEGLĄDU NIE REJESTRUJĄC CZASU PRACY PRZEWOZILI ZWIERZĘTA  - powiększ
Inspektorzy dolnośląskiej ITD zatrzymali do rutynowej kontroli na krajowej „trójce” w Jeleniej Górze pojazd przewożący kozy. Stwierdzili długą listę poważnych naruszeń. Konieczna była także interwencja powiatowego lekarza weterynarii.

2BEZ PRAWA JAZDY, PRZEGLĄDU NIE REJESTRUJĄC CZASU PRACY PRZEWOZILI ZWIERZĘTA  - powiększ
W piątek 27 listopada Inspektorzy zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd do przewozu zwierząt, którym przewożono kozy z Dolnego Śląska do Małopolski.

Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, jeden z kierujących opuścił pojazd, a drugi przesiadł się na miejsce kierowcy. Niestety zamiana została zauważona przez kontrolującego inspektora.

3BEZ PRAWA JAZDY, PRZEGLĄDU NIE REJESTRUJĄC CZASU PRACY PRZEWOZILI ZWIERZĘTA  - powiększ
Analizując dokumenty kierowców wyszło na jaw, dlaczego kierowcy po zatrzymaniu próbowali zamienić się miejscami. Kierowca, który kierował ciężarówką w chwili zatrzymania posiadał tylko prawo jazdy kategorii B.

4BEZ PRAWA JAZDY, PRZEGLĄDU NIE REJESTRUJĄC CZASU PRACY PRZEWOZILI ZWIERZĘTA  - powiększ
Wykroczenie to okazało się nie jedynym problemem kierowców i przedsiębiorcy. Pojazd, którym przewożono kozy nie posiadał odpowiedniego dopuszczenia do przewozu zwierząt, a od ponad miesiąca nie posiadał również ważnych badań technicznych. Kierowcy nie rejestrowali swojego czasu pracy oraz nie posiadali uprawnień do przewozu zwierząt.

W związku z licznymi naruszeniami i brakiem możliwości dalszego transportu zwierząt kontrolowanym pojazdem na miejsce kontroli wezwano Powiatowego Lekarza Weterynarii.

5BEZ PRAWA JAZDY, PRZEGLĄDU NIE REJESTRUJĄC CZASU PRACY PRZEWOZILI ZWIERZĘTA  - powiększ
Dalszy transport zwierząt był możliwy podstawionym na miejsce kontroli samochodem, którego kierowca spełniał wszystkie wymogi przepisów prawa, natomiast kontrolowany pojazd odjechał z punktu kontroli na lawecie.

Kierowców ciężarówki ukarano mandatami. Wobec przewoźnika zostało postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.


2020-11-30

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-11-30 06:20:51

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.