Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBEZPIECZNIEJ NA A4

Strona Główna  >>  Działania

1BEZPIECZNIEJ NA A4  - powiększ
19 kierowców samochodów ciężarowych ukarano mandatem za wyprzedzanie na zakazie. W trakcie akcji dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego na autostradzie A4 ujawniono również nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów socjalnych oraz usterkami technicznymi pojazdów. 

2BEZPIECZNIEJ NA A4  - powiększ
W piątek (18 grudnia) na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy zjazdem do miejscowości Kąty Wrocławskie, a zjazdem do Strzegomia, dolnośląscy inspektorzy przeprowadzili ponownie akcję dynamicznych kontroli ciężarówek.

Prowadzone działania w znaczny sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na dolnośląskim odcinku autostrady A4, bowiem od wczesnych godzin porannych do godzin popołudniowych nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Wrocławia patrolujący autostradę w nieoznakowanych samochodach zwracali szczególną uwagę na kierujących, którzy wyprzedzali inne pojazdy pomimo obowiązującego tam zakazu.

Łącznie skontrolowali 25 pojazdów.

Nałożyli na kierujących 25 mandatów karnych z czego w 19 przypadkach mandaty dotyczyły wyprzedzania w miejscach ograniczonych znakiemB-26.

Wykryto też naruszenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków, a także naruszenia dotyczące poważnych usterek technicznych. W tym przypadku inspektorzy wszczęli 3 postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców i jedno wobec osoby zarządzającej.

W jednym przypadkach inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny za stwierdzone usterki techniczne pojazdów.


2020-12-18

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-12-18 13:43:22

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.