Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWOZIŁ ODPADY NIEBEZPIECZNIE NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWOZIŁ ODPADY NIEBEZPIECZNIE NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ
Niewłaściwie sklasyfikowany towar niebezpieczny, nieprawidłowo oznakowana jednostka transportowa, nieprawidłowo sporządzony dokument przewozowy oraz brak wymaganych instrukcji pisemnych to wynik kontroli ciężarówki, którą przewożone były odpady niebezpieczne. Zestaw na A4 zatrzymali do kontroli inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Za stwierdzone naruszenia odpowie przewoźnik oraz nadawca odpadów niebezpiecznych. 

2PRZEWOZIŁ ODPADY NIEBEZPIECZNIE NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI   - powiększ
W środę (20 stycznia) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, prowadząc kontrole na autostradzie A4 przy punkcie poboru opłat Karwiany, zatrzymali do kontroli samochód należący do polskiego przewoźnika. W przestrzeni ładunkowej luzem przewożone były zgodnie z informacjami zawartymi w okazanym przez kierowcę dokumencie przewozowym, odpady niebezpieczne o kodzie 15 02 02*.

3PRZEWOZIŁ ODPADY NIEBEZPIECZNIE NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ
Okazany dokument przewozowy zawierał również informację, że przewożony ładunek został sklasyfikowany jako towar niebezpieczny pod pozycją UN 1364 Bawełna odpadowa zaolejona należący do klasy 4.2, stwarzający zagrożenie na poziomie III grupy pakowania.

Inspektorzy TD dokonali oględzin przestrzeni ładunkowej i ładunku. Okazało się, że frakcje przewożonego odpadu niebezpiecznego całkowicie nie odpowiadają wskazanemu w dokumencie przewozowym towarowi niebezpiecznemu.

4PRZEWOZIŁ ODPADY NIEBEZPIECZNIE NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI   - powiększ
Przewożony ładunek zawierał wyłącznie odpady folii, zużytych węży PCV, tektury, otuliny oraz pozostałości zastygniętej, bliżej nie określonej substancji chemicznej. Z przestrzeni ładunkowej czuć było silnie drażniącą woń. 

Podczas prowadzonej kontroli, inspektorzy TD ustalili, że doszło do błędnej klasyfikacji towaru niebezpiecznego, co potwierdził w wyniku kontaktu telefonicznego przewoźnik po wcześniejszym kontakcie z nadawcą towaru.

Przewoźnik podczas trwania kontroli przesłał e-mailem poprawiony dokument przewozowy w którym przewożony ładunek został sklasyfikowany jako UN 3157 -  materiały stałe zawierające materiał zapalny ciekły I.N.O. 

Dalsza kontrola prowadzona przez inspektorów ujawniła niestety kolejne naruszenia. Dokument przewozowy był sporządzony w sposób nieprawidłowy, kierowca nie posiadał wymaganych instrukcji pisemnych.

Jednostka transportowa przewożąc towary niebezpieczne luzem nie posiadała wymaganego oznakowania nalepkami ostrzegawczymi oraz była oznakowana w nieprawidłowy sposób tablicami barwy pomarańczowej. Przy takim sposobie przewozu towarów niebezpiecznych tablice powinny zawierać numer ostrzegawczy oraz numer UN tego towaru.

Za stwierdzone naruszenia zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Postępowanie czeka również nadawcę, który nadał nieprawidłowo sklasyfikowany towar niebezpieczny i sporządził nieprawidłowy dokument przewozowy.


2021-01-21

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-01-21 12:17:35

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.