Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipINSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY PRZEWOŻĄCE PRACOWNIKÓW

Strona Główna  >>  Działania

1INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY PRZEWOŻĄCE PRACOWNIKÓW  - powiększ
Usterki układu hamulcowego, niesprawne oświetlenie, oraz braki dokumentacji, to bilans kontroli autobusów, którymi dowożono pracowników do centrum logistycznego w podwrocławskich Bielanach.

18 lutego br. w godzinach porannych, inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolne autobusów, którymi przewożono pracowników do podwrocławskiego centrum logistycznego.

Inspektorzy poddali inspekcji 12 autobusów należących do różnych przewoźników realizujących wskazane przewozy.

2INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY PRZEWOŻĄCE PRACOWNIKÓW  - powiększ
Stan techniczny dwóch z nich wzbudził zastrzeżenia inspektorów transportu drogowego z powodu usterki elektronicznego układu hamulcowego EBS oraz niesprawnego oświetlenia. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów.

Kontrole zakończyły się także wydaniem na kierujących łącznie 5 mandatów karnych za brak wymaganej dokumentacji oraz wszczęciem sześciu postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców i osób zarządzającej transportem za niewyposażenie kierowców w wymagane ustawą o transporcie drogowym dokumenty .

Inspektorzy sprawdzili również trzeźwość kierowców. Wszyscy skontrolowani pomyślnie przeszli testy. Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kolejne kontrole w miejscach gdzie dowożeni są pracownicy.


2021-02-18

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-18 09:14:04

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.