Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWPADŁ BO PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ

Strona Główna  >>  Działania

1WPADŁ BO PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ  - powiększ
Przekroczenie prędkości, które było powodem zatrzymania pojazdu ciężarowego do kontroli okazało się początkiem kolejnych naruszeń i poważnych usterek technicznych ujawnionych przez inspektorów z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

2WPADŁ BO PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ  - powiększ
We piątek (19 lutego) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, oddział terenowy w Jeleniej Górze prowadząc działania kontrolne w miejscowości Jelenia Góra zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.

3WPADŁ BO PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ  - powiększ
Szybko się jednak okazało, że przekroczenie prędkości to nie jedyne naruszenie kierowcy. Dokładna analiza dokumentów przewozowych, oraz przejechanych kilometrów wykazała, że kierowca będący obywatelem Ukrainy prowadząc pojazd w noc poprzedzającą kontrolę nie rejestrował swojej aktywności na karcie kierowcy przejeżdżając w transporcie krajowym ponad 800 km.

Proceder taki powtarzał się od początku tygodnia, po tym jak kierowca wyczerpał swój limit czasu prowadzenia pojazdu.

4WPADŁ BO PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ  - powiększ
Ponadto kontrola stanu technicznego wykazała, że tarcza hamulcowa lewego przedniego koła była pęknięta.

W związku z naruszeniami inspektorzy wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem wszczęli postępowanie administracyjne, a kierowcę ukarali mandatami karnymi.


2021-02-19

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-19 13:13:52

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.