Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNA MAGNESIE PRZEZ POLSKĘ

Strona Główna  >>  Działania

1NA MAGNESIE PRZEZ POLSKĘ - powiększ
Dnia 18.02.2021 r. insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania dynamiczne na autostradzie A4 ukierunkowane na kontrolę międzynarodowych przewozów drogowych.

Wyniku prowadzonych czynności został wytypowany na A4 i ściągnięty do kontroli na parking w Legnicy pojazd przewoźnika litewskiego, którym kierowała białoruska dwuosobowa załoga. Kierowcy przewozili ładunek z Litwy do Hiszpanii.

W wyniku analizy sporządzonych z tachografu wydruków aktywności kierowców okazało się, że mimo tego, że pojazd przed zatrzymaniem przemieszczał się, kierowcy od godzin popołudniowych poprzedniego dnia, aż do chwili zatrzymania mieli zarejestrowany tylko i wyłącznie okres odpoczynku. Z zadeklarowanych informacji dotyczących kraju zakończenia poprzedniego dziennego okresu pracy wynikało, że ostatni czas jazdy zarejestrowany był na terenie Litwy dnia 17.02.2021 r. Można zatem wnioskować, że przejechali ponad 600 km nie rejestrując swoich rzeczywistych aktywności. W wyniku kontroli urządzenia rejestrującego stwierdzono, że do czujnika ruchu, znajdującego się przy skrzyni biegów został przyczepiony magnes zakłócający jego pracę. Poprzez takie działanie do tachografu dociera nieprawidłowa informacja, że pojazd stoi pomimo, że się w rzeczywistości porusza.

2NA MAGNESIE PRZEZ POLSKĘ  - powiększ
Kierowcy w ten sposób, naruszają przepisy dotyczące czasu jazdy przerw i odpoczynku, nie rejestrując jednocześnie w pamięci karty kierowcy i tachografu popełnionych naruszeń. Na uwagę zasługuje fakt, że poprzez takie działanie zakłócają również pracę systemów bezpieczeństwa samochodu. Przestają działać takie miedzy takie systemy jak ABS (system zapobiegający blokowaniu się kół w trakcie hamowania) i ESP (elektroniczny system stabilizacji jazdy).

Kontrola ITD. zakończyła się wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie oraz nałożeniem mandantów karnych na kierowców.

Ponadto w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dotyczącego art. 306a Kodeksu Karnego sprawę przekazano funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Legnicy. Jeden z kierowców został zatrzymany w związku podejrzeniem ingerencji  w prawidłowość pomiaru drogomierza, za co grozi mu odpowiedzialność karna pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


2021-02-19

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-02-19 14:44:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.