Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWPADŁ BO PRZEJECHAŁ NA CZERWONYM

Strona Główna  >>  Działania

1WPADŁ BO PRZEJECHAŁ NA CZERWONYM   - powiększ
Kierowca pojazdu ciężarowego przejechał na czerwonym świetle – zatrzymała go Policja. Okazało się, że niesprawnym technicznie pojazdem przewożone są odpady ziemi zmieszanej bez stosownej dokumentacji i oznakowania. Czynności kontrolne w tym zakresie przejęli wrocławscy inspektorzy transportu drogowego.

23 kwietnia br. na ul. Milenijnej we Wrocławiu funkcjonariusze Policji zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy, którego kierujący wjechał za sygnalizator nadający światło czerwone.

2WPADŁ BO PRZEJECHAŁ NA CZERWONYM   - powiększ
W celu przeprowadzenia kontroli regulacji związanych z wykonywaniem transportu drogowego na miejsce wezwano Inspektorów Transportu Drogowego.

Po przybyciu na miejsce inspektorzy ustalili, że kierujący wykonywał niesprawnym technicznie i nieposiadającym wymaganego oznakowania pojazdem nielegalny transport drogowy odpadów przewożąc ładunek ziemi zmieszanej z resztkami materiałów budowlanych z jednej z wrocławskich budów na wysypisko do Nowicy.

Pojazd posiadał poważanie uszkodzoną szybę czołową, a także różną rzeźbę bieżnika opon na kołach jednej osi.

3WPADŁ BO PRZEJECHAŁ NA CZERWONYM   - powiększ
W trakcie kontroli kierujący będący jednocześnie osobą zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie nie okazał do kontroli wypisu z licencji ani żadnego dokumentu związane z przewożonym ładunkiem, mimo, iż jako wykonujący przewóz specyficznego ładunku zobowiązany był to posiadania w pojeździe tzw. karty przekazania odpadów.

Ponadto w trakcie kontroli inspektorzy stwierdzili, iż kierujący nie posiadał wymaganych kwalifikacji do wykonywani pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Kierowca nie posiadał wymaganego szkolenia w zakresie przewozu rzeczy, a także badań lekarskich i psychologicznych.

Analiza zapisów znajdujących się na wykresówce wyciągniętej z tachografu wykazała używanie wykresówki przez okres dłuższy niż ten, na który została przeznaczona, co skutkowało utratą danych uniemożliwiając odczyt aktywności zapisanych na wykresówce.

Wobec powyższego stanu faktycznego niesprawny technicznie pojazd, inspektorzy wycofali z ruchu. Kierującemu wydali zakaz wykonywania przewozu drogowego do czasu uzyskania stosowanych kwalifikacji.

Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej inspektorzy wszczęli postępowanie zagrożone nałożeniem wysokich kar administracyjnych, a kierującego ukarali szeregiem mandatów karnych.


2021-04-27

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-04-27 13:43:56

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.