Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBEZ ZAŚWIADCZENIA I BADAŃ TECHNICZNYCH

Strona Główna  >>  Działania

1BEZ ZAŚWIADCZENIA I BADAŃ TECHNICZNYCH  - powiększ
Brak zaświadczenia na niezarobkowe przewozy drogowego rzeczy, brak badań technicznych ciągnika siodłowego oraz liczne usterki techniczne całego zestawu to wynik kontroli inspektorów transportu drogowego z jeleniogórskiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

27 kwietnia br. inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego w miejscowości Jelenia Góra, na drodze krajowej nr 30, zatrzymali do kontroli samochód marki Scania wraz z naczepą marki Kempf.

2BEZ ZAŚWIADCZENIA I BADAŃ TECHNICZNYCH  - powiększ
Jak ustalili podczas kontroli inspektorzy, ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą wykonywany był przejazd w ramach krajowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

3BEZ ZAŚWIADCZENIA I BADAŃ TECHNICZNYCH - powiększ
W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że przedsiębiorstwo wykonujące kontrolowany przewóz drogowy nie posiada wymaganego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, a stan techniczny pojazdu członowego posiada liczne usterki techniczne, tj. oświetlenie zewnętrzne ciągnika siodłowego było niezgodne z warunkami technicznymi, zarówno bieżnik opon ciągnika siodłowego i naczepy był nadmiernie zużyty i uszkodzony , uszkodzone było również mocowanie zbiornika paliwa. Cięgnik siodłowy nie posiadł aktualnych badań technicznych.

4BEZ ZAŚWIADCZENIA I BADAŃ TECHNICZNYCH  - powiększ
Inspektorzy wydali kierowcy zakaz dalszej jazdy oraz ukarali mandatami karnymi.

Wobec przewoźnika wszczęli postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary pieniężnej.


2021-04-27

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-04-27 13:52:41

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.