Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEŁADOWANY POJAZD Z USTERKAMI TECHNICZNYMI

Strona Główna  >>  Działania

1 PRZEŁADOWANY POJAZD Z USTERKAMI TECHNICZNYMI  - powiększ
Nadmiernie przeładowany pojazd, niezabezpieczony ładunek oraz liczne usterki techniczne to wynik jednej z kontroli, przeprowadzonej przez inspektorów z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

5 maja w miejscowości Łąka (powiat Bolesławiecki), inspektorzy Transportu Drogowego z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej ITD przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Policji, kontrolę pojazdu „dostawczego” marki Ford.

2 PRZEŁADOWANY POJAZD Z USTERKAMI TECHNICZNYMI  - powiększ
Inspektorzy transportu drogowego celem kontroli stanu technicznego skierowali pojazd na Mobilną Linię Diagnostyczną.

3 PRZEŁADOWANY POJAZD Z USTERKAMI TECHNICZNYMI  - powiększ
Kontrola wykazała liczne usterki stanu technicznego między innymi: wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne oświetlenie, niesprawny układ hamulcowy, nieszczelny układ wydechowy, skorodowaną ramę.

4 PRZEŁADOWANY POJAZD Z USTERKAMI TECHNICZNYMI  - powiększ
Pojazd, którym przewożony był ładunek ziemi przekraczał dopuszczalną masę całkowitą o ponad 2 tony. Waga pojazdu łącznie z ładunkiem wynosiła 5868 kg.

Dodatkowo ładunek, nie został zabezpieczony plandeką.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, inspektorzy transportu drogowego ukarali kierowcę mandatami karnymi oraz wydali zakaz dalszej jazdy kontrolowanym pojazdem.


2021-05-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-05-05 12:48:33

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.