Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ PASAŻERÓW PRZY OTWARTYCH DRZWIACH

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWÓZ PASAŻERÓW PRZY OTWARTYCH DRZWIACH   - powiększ
Podczas rutynowego patrolu dróg inspektorzy z kłodzkiego oddziału terenowego Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego  zatrzymali do kontroli autobus, który poruszał się z otwartymi drzwiami.

2PRZEWÓZ PASAŻERÓW PRZY OTWARTYCH DRZWIACH   - powiększ
Autobusem wykonywany był regularny przewóz osób na linii z Jastrzębia Zdroju do Kudowy Zdroju. Jak się okazało w trakcie kontroli autobus był uszkodzony w części tylnej z powodu wcześniejszego zdarzenia drogowego. Tylne drzwi autobusu były niedomknięte i uchylały się podczas jazdy.

3PRZEWÓZ PASAŻERÓW PRZY OTWARTYCH DRZWIACH  - powiększ
Kierowca nie widział w stanie pojazdu nic niewłaściwego i po przywiązaniu gumową taśmą niedomykających się drzwi do oparcia ostatniego fotela w autobusie, wykonywał przewóz pasażerów ze Śląska aż do stolicy Kotliny Kłodzkiej.

4PRZEWÓZ PASAŻERÓW PRZY OTWARTYCH DRZWIACH   - powiększ
W wyniku szczegółowej kontroli inspektorzy stwierdzili kolejne nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu m.in. uszkodzoną szybę czołową.

Pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Inspektorzy stwierdzili również braki w wymaganej dokumentacji.

Kontrola zakończyła wydaniem zakazu przewożenia pasażerów i skierowaniem autobusu do najbliższego warsztatu samochodowego pod warunkiem zabezpieczenia tylnych drzwi przed samoczynnym otwieraniem się podczas jazdy.

Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym za prowadzenie pojazdu niesprawnego technicznie oraz wszczęli postępowanie wyjaśniające wobec przewoźnika za wykonywanie przewozu pomimo braku ważnego badania technicznego.


2021-06-10

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-10 14:29:21

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.