Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIESPRAWNE HAMULCE W KILKU POJAZDACH

Strona Główna  >>  Działania

W piątek (11 czerwca), inspektorzy z legnickiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili kontrolę drogową przy użyciu mobilnej linii diagnostycznej. Pierwszym zatrzymanym do kontroli pojazdem był samochód ciężarowy Scania o d.m.c. 18 ton przewożący przesyłki kurierskie.

1NIESPRAWNE HAMULCE W KILKU POJAZDACH - powiększ
Po zatrzymaniu inspektorzy zwrócili uwagę na słyszalny ubytek powietrza z układu pneumatycznego. Kierowca wyjaśnił, że powietrze schodzi tylko z siedzenia. Jednak po sprawdzeniu na rolkach służących do kontroli hamulców okazało się, że hamulce nie działają prawidłowo. Zmierzona siła hamowania na lewym kole przedniej osi kierowanej wyniosła 1726 N, przy oporach toczenia na poziomie 602N. Tymczasem na kole prawym tej samej osi wynosiła 14897 N przy oporach toczenia na poziomie 726N. Różnica siły hamowania wyniosła więc 89%.
2NIESPRAWNE HAMULCE W KILKU POJAZDACH  - powiększ
W myśl zapisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego usterka polegająca na tym, że siła hamowania na danym kole osi kierowanej wynosi mniej niż 50 % największej  zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi, stanowi usterkę niebezpieczną skutkującą wydaniem zakazu poruszania się pojazdu po drodze publicznej.

3NIESPRAWNE HAMULCE W KILKU POJAZDACH - powiększ
Chwilę później w trakcie kolejnej kontroli samochodu ciężarowego marki DAF o d.m.c. 18 ton inspektorzy stwierdzili, że na prawym bliźniaczym kole osi tylnej siła hamowania jest na poziomie oporów toczenia koła (377N). Tymczasem na drugim kole tej samej osi wynosiła 11255N. Siła hamowania różniła się o 96 %, przy dozwolonej różnicy do 30%.
4NIESPRAWNE HAMULCE W KILKU POJAZDACH  - powiększ
W trakcie dalszej kontroli inspektorzy ustalili, że przewód powietrzny biegnący do siłownika został przecięty. Aby nie było ubytku powietrza jedną część przewodu została zagięta i ściśnięta opaską zaciskową. Oczywiście siłownik nie działał i to koło nie hamowało. Ponadto po chwili postoju pod silnikiem utworzyła się spora plama oleju.

To nie jedyne stwierdzone naruszenie tego typu. Dwa dni wcześniej w innym kontrolowanym pojeździe o d.m.c. 12 ton, przy użyciu mobilnej linii diagnostycznej inspektorzy również stwierdzili brak siły hamowania na lewym tylnym kole. Dotyczyło to zarówno hamulca roboczego jak i postojowego. Wynikało z tego, że dla niektórych przewoźników i kierowców sprawne hamulce nie są najistotniejszym elementem wyposażenia pojazdu. We wszystkich tych przypadkach pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszego poruszania się po drodze publicznej.

W trakcie pozostałych kontroli inspektorzy stwierdzili także usterki oświetlenia, wycieki oleju z silnika oraz trzy przypadki nie poddania pojazdów badaniom technicznym.

5NIESPRAWNE HAMULCE W KILKU POJAZDACH - powiększ
Wobec stwierdzenia usterek niebezpiecznych oraz naruszenia wymagań ochrony środowiska inspektorzy nie tylko zatrzymali dowody rejestracyjne, lecz ukarali kierowców mandatami karnymi i wszczęli postępowania administracyjne na podmioty wykonujące przewóz oraz osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwach. Podobnie niepoddanie pojazdów badaniu technicznemu w wymaganym terminie skutkowało wszczęciem postępowań administracyjnych na przewoźników i osoby zarządzające transportem.


2021-06-11

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-11 14:53:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.