Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI   - powiększ
Pojazdy przewożące odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Rudna Wielka na Dolnym Śląsku pod lupą Inspektorów Transportu Drogowego z Wrocławia. Kontrole zainicjował wniosek Wojewody Dolnośląskiego.

2PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI   - powiększ
W trakcie działań 16 czerwca (środa), dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego skontrolowali trzy pojazdy. 

3PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI   - powiększ
W jednym z kontrolowanych pojazdów, a dokładnie w ciągniku siodłowym inspektorzy stwierdzili, że światła „stop” nie działają. Powyższą usterkę inspektorzy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zakwalifikowali jako niebezpieczną. Dodatkowo w wyniku kontroli inspektorzy stwierdzili brak badania okresowego tachografu zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe, brak wymaganego sygnału dźwiękowego oraz uszkodzenie jednego z kloszy.

4PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI   - powiększ
Nie lepszy okazał się stan techniczny naczepy kontrolowanego pojazdu. Poza brakiem przeglądu technicznego inspektorzy stwierdzili, usterki oświetlenia oraz zużyte ogumienie na jednej z osi.

5PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI   - powiększ
W trakcie kontroli kierujący nie okazał wymaganej dokumentacji za okres w którym przebywał na urlopie wypoczynkowym.

6PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI   - powiększ
Za brak wymaganego badania technicznego i ujawnione usterki inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne niesprawnych pojazdów.

7PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI  - powiększ
Pojazd posiadający usterkę niebezpieczną został wyłączony z ruchu. Za zaniedbania odpowiedzialność finansowa grozi teraz przewoźnikowi i osobie zarządzającej transportem w firmie. Wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne. Na kierującego za stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy nałożyli szereg mandatów karnych.


2021-06-16

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-16 11:43:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.