Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ ODPADÓW NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWÓZ ODPADÓW NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ
Nadmiernie przeładowany pojazd zauważyli inspektorzy transportu drogowego wykonujący zadania kontrolne przy użyciu motocykli. Wydali kierowcy polecenie przejazdu na miejsce ważenia. Dalsza kontrola ujawniła szereg naruszeń dotyczących przewozu odpadów oraz ustawy o transporcie drogowym.

2PRZEWÓZ ODPADÓW NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ
15 czerwca (wtorek) przy ul. Opolskiej we Wrocławiu po dokonaniu wstępnej oceny ilości przewożonego ładunku inspektorzy transportu drogowego wykonujący czynności kontrolne przy użyciu motocykli, wydali kierowcy polecenie przejazdu na zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. Tyskiej, miejsce do ważenia pojazdów.

3PRZEWÓZ ODPADÓW NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ
Na miejscu kontroli, inspektorzy dokonali oględzin ładunku, przewożonego czteroosiowym pojazdem ciężarowym. Jak ustalili pojazdem wykonywany był przewóz na potrzeby własne odpadów w postaci urobku ziemnego (zmieszanych mas ziemnych z gruzem ceglanym i betonowym) z Wrocławia do miejscowości Gniechowice.

Kierujący na żądanie inspektorów nie okazał żadnego dokumentu związanego z przewożonym odpadem sporządzonym zarówno w formie papierowej czy też elektronicznej. Dodatkowo pojazd  nie został oznakowany tablicą z napisem „odpad”.

Kierowca nie posiadał również wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. W wyniku kontroli tachografu okazało się, że przedsiębiorca nie pobierał danych z tachografu w określonych przepisami terminach.

W wyniku ważenia okazało się, że pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą 32 tony o blisko 8,5 tony. Nacisk na oś wielokrotną był przekroczony o blisko 6 ton.  

W wyniku stwierdzonych naruszeń, inspektorzy ukarali kierowcę mandatami karnymi. Wobec przedsiębiorcy i zarządzającego przedsiębiorstwem wszczęte zostaną postępowania wyjaśniające za naruszenia ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o ruchu drogowym.

Kierowca otrzymał zakaz wykonywania dalszego przewozu do czasu doprowadzenia pojazdu do normatywności i oznakowania pojazdu stosowną tablicą.


2021-06-17

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-17 12:50:13

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.