Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWSPÓLNE DZIAŁANIA Z GDDKiA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA AUTOSTRADZIE A4

Strona Główna  >>  Działania

1WSPÓLNE DZIAŁANIA Z GDDKiA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA AUTOSTRADZIE A4  - powiększ
17 czerwca (czwartek) w okolicy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Żarska Wieś Południe (kierunek Wrocław) dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego uczestniczyli w zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu, przedwakacyjnej akcji kontrolno-edukacyjnej związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autostrada A4 to ważny szlak komunikacyjny w Polsce, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże.

2WSPÓLNE DZIAŁANIA Z GDDKiA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA AUTOSTRADZIE A4  - powiększ
Aby szczęśliwe docierać do celu, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach podczas podróży, takich jak: wcześniejsze planowanie podróży, nie korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, odpoczynek w trakcie podróży, tworzenie „korytarza życia” gdy dojdzie do utrudnień na drodze.

3WSPÓLNE DZIAŁANIA Z GDDKiA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA AUTOSTRADZIE A4  - powiększ
Prowadzona akcja miała na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez zachęcenie kierowców do poprawy nawyków i zachowań podczas jazdy, a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy w zderzeniu z pojazdem narażeni są na poważne niebezpieczeństwo.

Inspektorzy WITD przeprowadzali kontrole pojazdów, a kierowcy mieli możliwość dopytać inspektorów o przepisy związane z transportem. Kierowcy, po kontroli otrzymali upominki w postaci apteczek pierwszej pomocy.


2021-06-18

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-18 09:27:24

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.